Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới

Tiếng anh lớp 7 công tác mới luôn luôn được xem là chương trình học có vai trò đặc trưng nhất, xây dựng hầu hết viên gạch đầu tiên cho căn cơ tiếng anh bền vững của những em sau này

Tiếng anh sống bậc trung học luôn được xem là giai đoạn tan vỡ lòng nhưng mà lại vô cùng quan trọng đặc biệt đối với con kiến thức nền tảng cũng như tác động đến sự yêu dấu tiếng anh của các em sau này. Trải qua lớp 6, học sinh được gia công quen với giờ đồng hồ anh trải qua những mẩu đối thoại cơ bản, tự vựng dễ hiểu và nhớ. Sang trọng tiếng anh lớp 7 công tác mới, học tập sinh ban đầu được tiếp cận với ngữ pháp giờ anh tự bậc cơ bạn dạng cũng như khối tự vựng sâu sát hơn. Nào, hãy thuộc guidogiordana.com tổng phù hợp từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 7 trong bài dưới đây nhé!

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE


*

Tổng thích hợp từ vựng tiếng Anh lớp 7


Từ vựng giờ đồng hồ anh lớp 7

UNIT 1. MY HOBBIES

Sở thích hợp của tôi

Ở Unit 1, học sinh sẽ được học cách nói đến sở thích của bản thân nhằm giao hàng cho câu hỏi tự giới thiệu bạn dạng thân của bản thân mình cũng như trau dồi thêm một trong những từ vựng liên quan đến sở thích con người.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 7 chương trình mới

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1a piece of cake (idiom)/əpi:s əv keɪk/:dễ ợt
2arranging flowers/ə’reɪndʒɪŋ ‘flaʊər/cắm hoa
3bird-watching (n)/ bɜːd wɒtʃɪŋ/quan tiếp giáp chim chóc
4board game (n)/bɔːd ɡeɪm/trò chơi trên bàn cờ (cờ tỉ phú, cờ vua)
5carve (v)/kɑːv/chạm, khắc
6carved (adj)/kɑːvd/được chạm, khắc
7collage (n)/’kɒlɑːʒ/một bức tranh tạo thành từ rất nhiều tranh, hình ảnh nhỏ
8eggshell (n)/eɡʃel/vỏ trứng
9fragile (adj) /’frædʒaɪl/dễ vỡ
10gardening (n)/’ɡɑːdənɪŋ/làm vườn
11horse-riding (n)/hɔːs, ‘raɪdɪŋ/cưỡi ngựa
12ice-skating (n)/aɪs, ‘skeɪtɪŋ/trượt băng
13making model/’meɪkɪŋ, ‘mɒdəl/làm mô hình
14making pottery/’meɪkɪŋ ‘pɒtəri/nặn thiết bị gốm
15melody/’melədi/giai điệu
16monopoly (n)/mə’nɒpəli/cờ tỉ phú
17mountain climbing (n)/’maʊntɪn, ‘klaɪmɪŋ/leo núi
18share (v)/ʃeər/chia sẻ
19skating (n)/’skeɪtɪŋ/trượt pa tanh
20strange (adj)/streɪndʒ/lạ
21surfing (n)/’sɜːfɪŋ/lướt sóng
22unique (adj)/jʊˈni:k/độc đáo

UNIT 2: HEALTH

Sức khoẻ

Trong Unit 2, những em sẽ tiến hành tiếp cận một loạt từ vựng liên quan đến mức độ khoẻ tương tự như là những vấn đề mức độ khoẻ. Hãy thuộc xem qua nhé!

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1allergy (n)/’ælədʒi/dị ứng
2calorie(n)/’kæləri/calo
3compound (n)/’kɒmpaʊnd/ghép, phức
4concentrate(v)/’kɒnsəntreɪt/tập trung
5conjunction (n)/kən’dʒʌŋkʃən/liên từ
6coordinate (v)/ kəʊˈɔːdɪneɪt /kết hợp
7cough (n)/kɒf/ho
8depression (n)/dɪˈpreʃən/chán nản, bi lụy rầu
9diet (adj)/’daɪət/ăn kiêng
10essential (n)/ɪˈsenʃəl/cần thiết
11expert (n) /’ekspɜːt/chuyên gia
12independent (v)/’ɪndɪˈpendənt/độc lập, không phụ thuộc
13 itchy (adj) /’ɪtʃi/ngứa, tạo ngứa
14 junk food (n)/dʒʌŋk fu:d/đồ ăn nhanh, quà vặt
15myth (n)/mɪθ/việc hoang đường
16obesity (adj)/əʊˈbi:sɪti/béo phì
17 pay attention /peɪ ə’tenʃən/ chú ý, chú ý đến
18put on weight (n)/pʊt ɒn weɪt/ lên cân
19sickness (n)/’sɪknəs/đau yếu, bé yếu
20spot (n)/spɒt/mụn nhọt
21stay in shape/steɪ ɪn ʃeɪp/giữ dáng, giữ cơ thể khoẻ mạnh
22sunburn (n)/’sʌnbɜːn/cháy nắng

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE

Hoạt động ship hàng cộng đồng

Đến với list từ vựng làm việc Unit 3, các em học sinh sẽ được làm quen với những từ vựng tương quan đến xã hội, cộng đồng một phương pháp tổng quan tiền nhất.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1benefit (n)/’benɪfɪt/lợi ích
2blanket (n)/’blæŋkɪt/chăn
3charitable (adj)/’tʃærɪtəbl/từ thiện
4clean up (n, v)/kli:n ʌp/dọn sạch
5community service (n)/kə’mju:nəti ‘sɜːvɪs/dịch vụ công cộng
6disabled people (n)/dɪˈseɪbld ̩ ‘pi:pl/người tàn tật
7donate (v)/dəʊˈneɪt/hiến tặng, đóng góp
8elderly people (n)/’eldəli ‘pi:pl/người cao tuổi
9graffiti/ɡrə’fi:ti/hình hoặc chữ vẽ trên tường
10homeless people/’həʊmləs ‘pi:pl/người vô gia cư
11interview (n, v)/’ɪntərvju:/cuộc phỏng vấn, phỏng vấn
12make a difference/meɪk ə ‘dɪfərəns/làm thay đổi (cho tốt đẹp hơn)
13mentor (n)/’mentɔːr/thầy hướng dẫn
14mural (n)/’mjʊərəl/tranh khổ lớn
15non-profit organization (n)/nɒn-‘prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən/tổ chức phi lợi nhuận
16nursing home/’nɜːsɪŋ həʊm/nhà dưỡng lão
17organisation (n)/,ɔ:gənai’zeiʃn/tổ chức
18service (n)/’sɜːrvɪs/dịch vụ
19shelter (n)/’ʃeltər/mái ấm, nhà tình thương, nhà cứu trợ
20sort (n)/sɔ:t/thứ, loại, hạng
21street children (n)/stri:t ‘tʃɪldrən/trẻ em (lang thang) đường phố
22to be forced/tu: bi: fɔːst/bị ép buộc
23traffic jam (n)/”træfɪk dʒæm/ùn tắc giao thông
24tutor (n, v)/’tju:tər/thầy dạy kèm, dạy kèm
25volunteer (n, v)/,vɒlən’tɪər/người tình nguyện, đi tình nguyện
26use public transport (bus, tube,…)dùng các phương tiện giao thông công cộng

UNIT 4: MUSIC và ARTS

Âm nhạc và những ngành nghệ thuật

Âm nhạc và thẩm mỹ là nhì điều luôn luôn phải có trong cuộc sống. Việc mày mò về các từ vựng này vẫn giúp cuộc sống thường ngày của những em thêm đa dạng chủng loại hơn.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1anthem (n)/’ænθəm/quốc ca
2atmosphere (n)/’ætməsfɪər/không khí, môi trường
3compose (v)/kəm’pəʊz/soạn, biên soạn
4composer (n)/kəm’pəʊzər/nhà soạn nhạc, nhạc sĩ
5control (v)/kən’trəʊl/điều khiển
6core subject (n)/kɔːr ‘sʌbdʒekt/môn học cơ bản
7country music (n)/’kʌntri ‘mju:zɪk/nhạc đồng quê
8curriculum (n)/kə’rɪkjʊləm/chương trình học
9folk music (n)/fəʊk ‘mju:zɪk/nhạc dân gian
10non-essential (adj)/nɒn-ɪˈsenʃəl/không cơ bản
11opera (n)/’ɒpərə/vở nhạc kịch
12originate (v)/ə’rɪdʒɪneɪt/bắt nguồn
13perform (n)/pə’fɔːm/biểu diễn
14performance (n)/pə’fɔːməns/sự trình diễn, buổi biểu diễn
15photography (n)/fə’tɒɡrəfi/nhiếp ảnh
16puppet (n)/’pʌpɪt/con rối
17rural (adj)/’rʊərəl/thuộc nông thôn, thôn quê
18sculpture (n)/’skʌlptʃər/điêu khắc, tác phẩm điêu khắc
19support (v)/sə’pɔ:t/nâng đỡ
20Tick Tac Toe (n)/tɪk tæk təʊ/trò chơi cờ ca-rô
21water puppetry (n)/’wɔːtər ‘pʌpɪtrɪ/múa rối nước

UNIT 5. VIETNAM FOOD và DRINK

Đồ ăn uống và thức uống Việt Nam

Qua mang đến Unit 5, những em sẽ tiến hành học bí quyết gọi tên những món ăn, thức uống bằng tên giờ đồng hồ Anh. đã thật tuyệt cho các em khi những em giới thiệu ẩm thực việt nam bằng tiếng anh mang đến với anh em nước ngoài đó.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1beat (v)/bi:t/khuấy trộn, đánh trộn
2beef (n)/bi:f/thịt bò
3bitter (adj)/’bɪtə/đắng
4broth (n)/brɒθ/nước xuýt
5delicious (adj)/dɪˈlɪʃəs/ngon, thơm ngon
6eel (n)/i:l/con lươn
7flour (n)/flaʊə/bột
8fold (n)/fəʊld/gấp, gập
9fragrant (adj)/’freɪɡrənt/thơm, thơm phức
10green tea (n)/,ɡri:n ‘ti:/chè xanh
11ham (n)/hæm/giăm bông
12noodles (n)/’nu:dlz/mì, mì sợi
13omelette (n)/’ɒmlət, ‘ɒmlɪt/trứng tráng
14pancake (n)/’pænkeɪk/bánh kếp
15pepper (n)/’pepər/hạt tiêu
16pork (n)/pɔːk/thịt lợn
17pour (v)/pɔː/rót, đổ
18recipe (n)/’resɪpi/công thức làm món ăn
19salt (n)/’sɔːlt/muối
20salty (adj)/’sɔːlti/mặn, có nhiều muối
21sandwich (n)/’sænwɪdʒ/bánh xăng-đúych
22sauce (n)/sɔːs/nước xốt
23sausage (n)/’sɒsɪdʒ/xúc xích
24serve (v)/sɜːv/múc/ xới/ gắp ra để ăn
25shrimp (n)/ʃrɪmp/con tôm
26slice (n)/slaɪs/miếng mỏng, lát mỏng
27soup (n)/su:p/súp, canh, cháo
28sour (adj)/saʊər/chua
29spicy (adj)/’spaɪsi/cay, nồng
30spring rolls (n)/sprɪŋ rəʊlz/nem rán
31sweet (adj)/swi:t/ngọt
32sweet soup (n)/swi:t su:p/chè
33tasty (adj)/’teɪsti/đầy hương vị, ngon
34tofu (n)/’təʊfu:/đậu phụ
35tuna (n)/’tju:nə/cá ngừ
36turmeric (n)/’tɜːmərɪk/củ nghệ
37warm (v)/wɔːm/hâm nóng

UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIETNAM

Trường đại học đầu tiên của Việt Nam

Bên cạnh vấn đề được học tập về ngôi trường đại học đầu tiên vang danh của nước ta đó là Quốc Tử Giám, các em còn theo thông tin được biết thêm về các danh từ , rượu cồn từ của chủ thể di sản, di tích.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1build (v)/bɪld/xây dựng
2consider (v)/kən’sɪdər/coi như
3consist of (v)/kən’sist əv/bao hàm/ gồm
4construct (v)/kən’strʌkt/xây dựng
5doctor’s stone tablet (n)/’dɒktərz stəʊn ‘tæblət/bia tiến sĩ
6erect (v)/i´rekt/xây dựng lên, dựng lên
7found (v)/faʊnd/thành lập
8grow (v)/grəʊ/trồng, mọc
9Imperial Academy (n)/ɪm’pɪəriəl ə’kædəmi/Quốc Tử Giám
10Khue Van Pavilion (n)/’pəvɪljən/Khuê Văn Các
11locate (v)/ləʊˈkeɪt/đóng, đặt, để ở một vị trí
12pagoda (n)/pə’ɡəʊdə/chùa
13recognise (v)/’rekəgnaiz/chấp nhận, thừa nhận
14regard (v)/rɪˈɡɑːd/đánh giá
15relic (n)/’relɪk/di tích
16site (n)/saɪt/địa điểm
17statue (n)/’stætʃu:/tượng
18surround (v)/sә’raʊnd/bao quanh, vây quanh
19take care of (v)/teɪ keər əv/trông nom, chăm sóc
20Temple of Literature (n)/’templ əv ‘lɪtərɪtʃə/Văn Miếu
21World Heritage (n)/wɜːld ‘herɪtɪdʒ/Di sản thế giới

UNIT 7. TRAFFIC

Giao thông

Unit 7 sẽ lộ diện cho các em mặt hàng loạt những danh từ liên quan đến chủ đề giao thông như danh trường đoản cú chỉ những loại phương tiện giao thông và các vật mở ra khi tham gia giao thông, các động từ liên quan đến giao thông,…

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1cycle (v)/saɪkl/đạp xe
2traffic jam (n)/’træfɪk dʒæm/sự kẹt xe
3park (v)/pɑ:k/đỗ xe
4pavement (n)/’peɪvmənt/vỉa hè (cho người đi bộ)
5railway station (n)/’reɪlwei ,steɪ∫n/nhà ga xe lửa
6safely (adv)/’seɪflɪ/an toàn
7safety (n)/’seɪftɪ/sự an toàn
8seatbelt (n)/’si:t’belt/dây an toàn
9traffic rule (n)/’træfIk ru:l/luật giao thông
10train (n)/treɪn/tàu hỏa
11roof (n)/ru:f/nóc xe, mái nhà
12illegal (adj)/ɪ’li:gl/bất hợp pháp
13reverse (n)/rɪˈvɜːs/quay đầu xe
14boat (n)/bəʊt/con thuyền
15fly (v)/flaɪ/lái máy bay, đi trên máy bay
16helicopter (n)/’helɪkɒptər/máy bay trực thăng
17triangle (n)/’traɪæŋɡl/hình tam giác
18vehicle (n)/’viɪkəl/xe cộ, phương tiện giao thông
19plane (n)/pleɪn/máy bay
20prohibitive (adj)/prə’hɪbɪtɪv/cấm (không được làm)
21road sign/rəʊd saɪn/biển báo giao thông
22ship (n)/ʃɪp/tàu thủy
23tricycle (n)/trɑɪsɪkəl/xe đạp ba bánh

UNIT 8. FILMS

Điện ảnh

Và tất nhiên sẽ không thể không có chủ đề về điện ảnh, Unit 8 các em sẽ tiến hành học thêm hàng loạt danh từ chỉ những loại phim cũng như các rượu cồn từ thể hiện tính chất, cảm giác nhé.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1animation (n)/’ænɪˈmeɪʃən/phim hoạt hình
2critic (n)/’krɪtɪk/nhà phê bình
3direct (v)/dɪˈrekt/làm đạo diễn (phim, kịch…)
4disaster (n)/dɪˈzɑːstə/thảm hoạ, tai hoạ
5documentary (n)/,dɒkjə’mentri/phim tài liệu
6entertaining (adj)/,entə’teɪnɪŋ/thú vị, làm vui lòng vừa ý
7gripping (adj)/’ɡrɪpɪŋ/hấp dẫn, thú vị
8hilarious (adj)/hɪˈleəriəs/vui nhộn, hài hước
9horror film (n)/’hɒrə fɪlm/phim kinh dị
10must-see (n)/’mʌst si:/bộ phim hấp dẫn cần xem
11poster (n)/’pəʊstə/áp phích quảng cáo
12recommend (v)/,rekə’mend/giới thiệu, tiến cử
13review (n)/rɪˈvju:/bài phê bình
14scary (adj)/:skeəri/làm sợ hãi, rùng rợn
15science fiction (sci-fi) (n)/saɪəns fɪkʃən/phim khoa học viễn tưởng
16star (v)/stɑː/đóng vai chính
17survey (n)/’sɜːveɪ/cuộc khảo sát
18thriller (n)/’θrɪlə/phim kinh dị, giật gân
19violent (adj)/’vaɪələnt/có nhiều cảnh bạo lực

UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD

Các liên hoan tiệc tùng trên gắng giới

Qua tiếp Unit 9, những em sẽ được tiếp cận phần nhiều từ vựng nằm ở tầm mức căn bản liên quan mang đến các tiệc tùng nổi tiếng trên nạm giới.

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1festival (n)/’festɪvl/lễ hội
2fascinating (adj)/’fæsɪneɪtɪŋ/thú vị, hấp dẫn
3religious (adj)/rɪˈlɪdʒəs/thuộc về tôn giáo
4celebrate (v)/’selɪbreɪt/tổ chức lễ
5camp (n,v)/Kæmp/trại,cắm trại
6thanksgiving (n)/’θæŋksgɪvɪŋ/lễ tạ ơn
7stuffing (n)/’stʌfɪŋ/nhân nhồi (vào gà)
8feast (n)/fi:st/bữa tiệc
9turkey (n)/’tə:ki/gà tây
10gravy (n)/’ɡreɪvi/nước xốt
11cranberry (n)/’kranb(ə)ri/quả nam việt quất
12seasonal (adj)/’si:zənl/thuộc về mùa
13steep (adj)/sti:p/dốc

UNIT 10. SOURCES OF ENERGY

Các nguồn năng lượng

Ở chủ đề này, các em sẽ hầu hết làm thân quen với những từ vựng liên quan đến các nguồn năng lượng trên Trái Đất.

Xem thêm: Nồi Cơm Điện Cao Tần Nhật Zojirushi Nội Địa Nhật Tốt Nhất, Nồi Cơm Điện Cao Tần Zojirushi

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1always (Adj) / ‘ɔːlweɪz /luôn luôn
2often (Adj) / ‘ɒf(ə)n /thường
3sometimes (Adj)/ ‘sʌm.taɪmz /thỉnh thoảng
4never (Adj)/ ‘nevə /không bao giờ
5take a shower (n) / teɪk ə ʃaʊə /tắm vòi rửa mặt hoa sen
6distance (n)/ ‘dɪst(ə)ns /khoảng cách
7transport (n)/ trans’pɔrt /phương luôn tiện giao thông
8electricity (n)/,ɪlɛk’trɪsɪti /điện
9biogas (n)/’baiou,gæs/khí sinh học
10footprint (n)/ ‘fʊtprɪnt /dấu vết, dấu chân
11solar (Adj)/ ‘soʊlər /(thuộc về) mặt trời
12carbon dioxide (n)/ ‘kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd /khí CO2
13negative (Adj)/ ‘neɡətɪv /xấu, tiêu cực
14alternative (Adj)/ ɔ:l’tə:nətiv /có thể lựa chọn gắng cho đồ khác
15dangerous (Adj)/ ‘deindʒrəs /nguy hiểm
16energy (n)/ ‘enədʒi /năng lượng
17hydro (n)/ ‘haidrou /thuộc về nước
18non-renewable (adj)/ ,nɔn ri’nju:əbl /không phục hồi, không tái chế tạo ra được
19plentiful (Adj)/ ‘plentifl /phong phú, dồi dào
20renewable (Adj)/ ri’nju:əbl /phục hồi, làm mới lại
21source (n)/ sɔ:s /nguồn

UNIT 11. TRAVELLING IN THE FUTURE

Du kế hoạch trong tương lai

Được đi du lịch có lẽ rằng là mong muốn của không ít em học tập sinh, còn điều gì tuyệt rộng khi học thêm vào cho mình phần đa vốn từ bỏ vựng tiếng anh về nhà đề du ngoạn phải không nào?

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1safety (n)/’seɪfti/Sự an toàn
2pleasant (a)/’pleznt/Thoải mái, dễ dàng chịu
3imaginative (a)/ɪˈmædʒɪnətɪv/Tưởng tượng
4traffic jam (n)/’træfɪk dʒæm/Sự kẹt xe
5crash (n)/kræʃ/Va va xe, tai nạn thương tâm xe
6fuel (n)/fju:əl/Nhiên liệu
7eco-friendly (adj)/’i:kəu ‘frendli/thân thiện với hệ sinh thái, gần gũi với môi trường
8float (v)/fləut/Nổi
9flop (v)/flɔp/Thất bại
10hover scooter (n)/’hɔvə ‘sku:tə/một loại phương tiện di chuyển cá nhân trượt xung quanh đất
11monowheel (n)/’mɔnouwi:l/một dòng xe đạp có một bánh
12pedal (v,n)/’pedl/đạp, bàn đạp
13segway (n)/’segwei/một nhiều loại phương tiện di chuyển cá nhân bằng cách đẩy chân nhằm chạy bánh xe cùng bề mặt đất
14metro (n)/’metrəʊ/Xe điện ngầm
15skytrain (n)/skʌɪ treɪn/Tàu trên không trong thành phố
16gridlocked (adj)/’grɪdlɑːkt/Giao thông kẹt cứng
17pollution (n)/pə’lu:ʃ(ə)n/Ô nhiễm
18technology (n)/tek’nɒlədʒi/Kỹ thuật

UNIT 12. AN OVERCROWDED WORLD

Một quả đât quá đông đúc

Kết thúc với Unit 12, những em sẽ tiến hành học về trong số những vấn nạn béo đang xẩy ra trên quả đât đó là việc gia tăng dân số. Thuộc xem qua những từ vựng về chủ thể này nhằm hiểu hơn những em nhé!

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1affect (v)/ə’fekt/Tác động, hình ảnh hưởng
2block (v)/blɑ:k/Gây ùn tắc
3cheat (v)/tʃi:t/Lừa đảo
4crime (n)/kraim/Tội phạm
5criminal (n)/’kriminəl/Kẻ tội phạm
6density (n)/’densiti/Mật độ dân số
7diverse (adj)/dai’və:s/Đa dạng
8effect (n)/i’fekt/Kết quả
9explosion (n)/iks’plouƷ ən/Bùng nổ
10flea market (n)/fli:’mɑ:kit/Chợ trời
11hunger (n)/’hʌɳgər/Sự đói khát
12major (adj)/’meiʤər/Chính, chủ yếu, lớn
13malnutrition (n)/,mælnju:’triʃən/Bệnh suy dinh dưỡng
14megacity (n)/’megəsiti/Thành phố lớn
15overcrowded (Adj)/,ouvə’kraudid/Quá đông đúc
16poverty (n)/’pɔvəti/Sự nghèo đói
17slum (n)/slʌm/Khu ổ chuột
18slumdog (n)/slʌmdɔg/Kẻ sinh sống ở khu ổ chuột
19space (n)/speis/Không gian
20spacious (Adj)/’speiʃəs/Rộng rãi

Tổng thích hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 7

Song song với việc trau dồi vốn từ vựng, vấn đề học xuất sắc ngữ pháp cũng là cánh tay ý hợp tâm đầu giúp những em thuận lợi hơn trong việc sử dụng tiếng anh vào trong đời sống thực tế. Sang trọng chương trình giờ đồng hồ anh mới của lớp 7, các em sẽ được học thêm về thì vượt khứ đơn, tương lai solo cùng các cấu trúc của câu so sánh

SIMPLE PAST (Quá khứ đơn)

Cấu trúc 1.Động trường đoản cú TOBE Khẳng định: I / He / She / It + was

You / We / They + were

Phủ định: S + wasn’t / weren’tNghi vấn: Was / were + S …?2.Động tự thường:Khẳng định: S + V2 / V-edPhủ định: S + didn’t + V1Nghi vấn: Did + S + V1 ….?

Lưu ý: giải pháp chia cồn từ hay ở thì vượt khứ 1-1 (Simple Past)

Động từ tất cả quy tắc (regular verb) thêm -ed vào sau cồn từ nguyên mẫu

Ex: Start -> Started

Động tự bất phép tắc (irregular verb) được chia theo cột 2 bảng động từ bất phép tắc (Tham khảo 180 hễ từ bất nguyên tắc trong giờ đồng hồ anh)

Ex: Go -> Went

Từ dấn biết: Yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

cách dùnga)Hành động ban đầu và hoàn thành tại một thời điểm rõ ràng trong thừa khứ

Ex: Mary went khổng lồ the Paris last week (Mary đang đi đến Paris vào tuần vừa rồi)

Yesterday, I met him in the bus station (Hôm qua, tôi gặp gỡ anh ấy làm việc trạm xe cộ buýt)

b)Hành động xảy ra liên tục trong thừa khứ

Ex: I always went lớn the park with my family at the weekend when i was a child. (Tôi luôn luôn luôn đến khu dã ngoại công viên cùng với mái ấm gia đình vào cuối tuần khi tôi là một trong những đứa trẻ).

My mother usually carried an umbrella. (Mẹ tôi thường xuyên mang theo dù).

c)Một loạt hành vi xảy ra tiếp nối nhau trong quá khứ

Ex: She drove into the yard, got out of the card, locked the doors & walked toward the house. (Cô ấy tài xế vào bên phía trong sân, đi ra phía bên ngoài xe, khoá cửa xe và nhắm tới phía căn nhà).

SIMPLE FUTURE (Tương lai đơn)Cấu trúcKhẳng định: S + will / shall + V1

(I will = I’ll)

Phủ định: S + will / shall + not + V1

(won’t / shan’t + V1)

Nghi vấn: Will / Shall + S + V1 …?Cách dùng

Tương lai 1-1 dùng miêu tả một hành vi sẽ xẩy ra trong tương lai

Nhận biết: tomorrow (ngày mai), next, in 2015, tonight (tối nay), soon (sớm) ….

Ex: He will come back tomorrow (Anh ấy vẫn quay trở lại vào trong ngày mai)

CÂU SO SÁNH

so sánh hơn:

Tính từ bỏ ngắn: S + be + adj + er + than ….. I am taller than Tuan.

Tính tự dài: S + be + more + adj + than ….My school is more beautiful than your school.

đối chiếu nhất:

Tính tự ngắn: S + be + the + adj + est ….. He is the tallest in his class.