TIẾNG ANH CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ

Chúng ta thường tự hỏi làm thế nào để học trường đoản cú vựng nhanh mà nhớ được lâu? một trong những cách học tập từ vựng đạt hiệu quả là “Pratice makes perfect”, tức là “Thực hành, thực hành và thực hành”.

Bạn đang xem: Tiếng anh các bộ phận trên cơ thể

Trong phân mục “Học từ vựng tiếng Anh theo nhà đề” hôm nay, guidogiordana.com đang gửi tới các bạn chùm trường đoản cú vựng về những thành phần trên khung hình người bởi tiếng Anh. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng luyện tập giờ đồng hồ Anh để đạt mục tiêu giao tiếp tiếng Anh trôi chảy chưa? Hãy bước đầu với đầy đủ từ vựng tưởng chừng không còn xa lạ mà lại mới mẻ tiếp sau đây nhé!

*
Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

Các phần tử phần thân khung người người

1. Face /feɪs/ – khuôn mặt2. Mouth /maʊθ/ – miệng3. Chin /tʃɪn/ – cằm4. Neck /nek/ – cổ5. Shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. Arm /ɑːm/ – cánh tay7. Upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. Elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. Forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. Armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. Back /bæk/ – lưng12. Chest /tʃest/ – ngực13. Waist /weɪst/ – thắt lưng/eo14. Abdomen /ˈæbdəmən/ – bụng15. Buttock /’bʌtək/ – mông16. Hip /hɪp/ – hông17. Leg /leg/ – phần chân

Các thành phần trên tay

*

21. Wrist /rɪst/ – cổ tay22. Knuckle /ˈnʌkļ/ – khớp đốt ngón tay23. Fingernail /ˈfɪŋgəneɪl/ – móng tay24. Thumb /θʌm/ – ngón tay cái25. Index finger /ˈɪndeks ˈfɪŋgəʳ/ – ngón trỏ26. Middle finger /ˈmɪdļ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón giữa27. Ring finger /rɪŋ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón đeo nhẫn28. Little finger /ˈlɪtļ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón út29. Palm /pɑːm/ – lòng bàn tay

Tên các bộ phần sinh hoạt đầu

*

30. Hair /heəʳ/ – tóc31. Part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. Forehead /ˈfɔːhed/ – trán33. Sideburns /ˈsaɪdbɜːnz/ – tóc mai dài34. Ear /ɪəʳ/ – tai35. Cheek /tʃiːk/ – má36. Nose /nəʊz/ – mũi37.

Xem thêm: " Mỏ Hàn Thiếc Cầm Tay Cao Cấp, Giá Ưu Đãi, Với, Mỏ Hàn Thiếc Mini Cầm Tay Nhọn Hàng Usa

Nostril /ˈnɒstrəl/ – lỗ mũi38. Jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. Beard /bɪəd/ – râu40. Mustache /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. Tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. Tooth /tuːθ/ – răng43. Lip /lɪp/ – môi

thương hiệu các thành phần ở mắt

*

44. Eyebrow /ˈaɪbraʊ/ – lông mày45. Eyelid /ˈaɪlɪd/ – mi mắt46. Eyelashes /ˈaɪlæʃis/ – lông mi47. Iris /ˈaɪrɪs/ – mống mắt48. Pupil /ˈpjuːpəl/ – con ngươi

tên các thành phần ở chân

*

49. Ankle /ˈæŋkļ/ – mắt cá chân50. Heel /hɪəl/ – gót chân51. Instep /ˈɪnstep/ – mu bàn chân52. Ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. Big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. Toe /təʊ/ – ngón chân55. Little toe /ˈlɪtļ təʊ/ – ngón út56. Toenail /ˈtəʊneɪl/ – móng chân

*

Tên những bộ phận bên phía trong cơ thể con người tiếng Anh

*

57. Brain /breɪn/ – não58. Spinal cord /’spaɪnl kɔːd/ – dây thần kinh59. Throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. Windpipe /ˈwɪndpaɪp/ – khí quản61. Esophagus /ɪˈsɒfəgəs/ – thực quản62. Muscle /ˈmʌsļ/ – bắp thịt, cơ63. Lung /lʌŋ/ – phổi64. Heart /hɑːt/ – tim65. Liver /ˈlɪvəʳ/ – gan66. Stomach /ˈstʌmək/ – dạ dày67. Intestines /ɪnˈtestɪns/ – ruột68. Vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. Artery /ˈɑːtəri/ – cồn mạch70. Kidney /ˈkɪdni/ – cật71. Pancreas /ˈpæŋkriəs/ – tụy, tuyến đường tụy72. Bladder /ˈblædəʳ/ – bàng quang

guidogiordana.com mong muốn với mọi từ vựng bên trên đây, các các bạn sẽ tự tích lũy thêm vào cho mình những từ vựng cùng chủ đề không chỉ có vậy để hoàn thành xong vốn từ bỏ vựng giờ Anh của bạn dạng thân nhé! Chúc các bạn học vui!