KIM CHỈ NAM TIẾNG ANH

Là môn đệ Chúa Giê-su, bọn họ xem sự giải đáp khôn ngoan của ngài là kim chỉ nam đến đời sinh sống mình.

Bạn đang xem: Kim chỉ nam tiếng anh


Ý tưởng cơ bạn dạng làm kim chỉ nam cho những phương thức cụ thể khôi phục nước nhà lại không hề mang tính dân tộc hẹp hòi .
The basic thought that guides these specific means of national recovery is not narrowly nationalistic .
Ý tưởng cơ bạn dạng làm kim chỉ nam cho các phương thức rõ ràng khôi phục quốc gia lại không còn mang tính dân tộc bản địa hẹp hòi .
The basic thought that guides these specific means of national recovery is not nationally -- narrowly nationalistic .
“Việc rắc rối với việc sử dụng tay nghề làm một kim chỉ nam là bài thi cuối cùng thường mang đến trước và rồi mới đến bài bác học.”
“The trouble with using experience as a guide is that the final exam often comes first and then the lesson.”
Các ngôi trường kim chỉ nam được yêu chuộng bởi các bậc cha mẹ và học viên mà từng bỏ tránh những trường học quality thấp và đấm đá bạo lực trường học.
Magnet schools are popular with parents và students that wish to escape low-performing schools và school violence.
Đến giữa thập niên 1990 nhiều trường kim chỉ nam không còn giữ phương châm này nữa mà cầm vào đó triệu tập vào việc cãi thiện phẩm hóa học giáo dục của các trường.
By the mid-1990s many magnet schools no longer held the goal of integration & instead focused on improving educational quality of schools.
Đúng vậy, dù không tồn tại Phao-lô lẫn Ê-sai bằng xương bởi thịt nghỉ ngơi cùng, chúng ta có những sách vị họ viết bên dưới sự soi dẫn để làm kim chỉ nam.

Xem thêm: Cuộn Decal Đen Bóng Dán Xe Hơi Siêu Bóng, Dán Đổi Màu Ô Tô


Yes, although we bởi vì not have Paul or Isaiah with us in person, we vị have their inspired writings lớn guide us.
Chứng ngôn của tôi về phúc âm hồi phục của Chúa Giê Su Ky tô đã được dùng như một kim chỉ nam cùng một nguồn dựa dẫm trong cuộc sống thường ngày của tôi.
Phúc âm phục hồi đem lại cho họ kim chỉ nam của kế hoạch hạnh phúc và một hộp động cơ để đọc và thực hành thực tế tính trường đoản cú chủ và tránh sự cám dỗ.
The restored gospel gives us the blueprint of the plan of happiness và an incentive lớn understand & exercise self-control and avoid temptation.
Đảng cùng sản Việt Nam xác minh lấy nhà nghĩa Mác-Lênin và bốn tưởng sài gòn là kim chỉ nam mang lại mọi hành vi và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
The Communist tiệc nhỏ of Vietnam identified Marxism–Leninism and Ho bỏ ra Minh"s thought as the guideline for all actions and victories of the Vietnamese revolution.
Rolf-Michael bảo rằng Ma-thi-ơ 6:33 là “kim chỉ nam” của mái ấm gia đình anh, chỉ mang đến họ đi đúng hướng vày câu này khuyên ta dành ưu tiên đến những hoạt động thiêng liêng.
Rolf-Michael says that Matthew 6:33, which exhorts us khổng lồ give priority to lớn spiritual pursuits, is his family’s “compass,” pointing them in the right direction.
Chúng ta không cần thiết phải nhớ một văn bản gồm vô số chính sách lệ để lý giải mọi hành vi của mình, bởi tình yêu thương thương đối với Đức Chúa Trời đã là kim chỉ nam.
We bởi vì not need lớn memorize an extensive code of rules lớn direct our every act; our love for God guides us.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M