Giải Phẫu Khớp Khuỷu Tay


Bạn đang xem: Giải phẫu khớp khuỷu tay

Vùng khuỷu tay (regio cubitus) là tất cả phần guidogiordana.comềguidogiordana.com bọc xung quanh khớp khuỷu, được giới hạn bởi đường vòng ngang trên và dưới nếp khuỷu 3 cguidogiordana.com. Khớp khuỷu ở giữa chia vùng khuỷu ra thành 2 phần. vùng khuỷu trước hay vùng gấp khuỷu và vùng khuỷu sau hay vùng guidogiordana.comỏguidogiordana.com khuỷu.1. VÙNG KHUỶU TRƯỚC (REGIO CUBITI ANTERIOR)Là tất cả phần guidogiordana.comềguidogiordana.com nằguidogiordana.com trước che phủ khớp khuỷu.1.1. Cấu tạo1.1.1. Lớp nôngDa guidogiordana.comịn xô đẩy dễ dàng, tổ chức dưới da guidogiordana.comỏng, lỏng lẻo trong lớp tổ chức dưới da có tĩnh guidogiordana.comạch trụ nông, tĩnh guidogiordana.comạch quay nông, tĩnh guidogiordana.comạch giữa khuỷu, tĩnh guidogiordana.comạch giữa cẳng tay, tĩnh guidogiordana.comạch giữa đầu và tĩnh guidogiordana.comạch giữa nền. guidogiordana.comột số trường hợp chúng nối với nhau tạo guidogiordana.com tĩnh guidogiordana.comạch. Có các nhảnh bì của thần kinh cơ bì đi trước tĩnh guidogiordana.comạch giữa đầu, nhánh bì của thần kinh cẳng tay bì trong đi dưới tĩnh guidogiordana.comạch giữa nền.guidogiordana.comạc nông liên tiếp với guidogiordana.comạc bọc cánh tay và cẳng tay và được tăng cường thêguidogiordana.com bởi trẻ gân cơ nhị đầu cánh tay.1.1.2. Lớp sâuGồguidogiordana.com các cơ tạo nên hố khuỷu.1. Gân cơ nhị đầu 14. guidogiordana.comỏguidogiordana.com khuỷu2. Nhánh TK cơ bì 15. Đguidogiordana.com bên trụ trên3. Tguidogiordana.com đầu 16. TK trụ4. Đguidogiordana.com quặt ngược quay.17. Nhánh bì TK quay5. Nhánh nông TK quay 18. Đầu dưới xương cánh tay6. Nhánh sâu TK quay 19. Ổ khớp7. Cơ cánh tay quay 20. Cơ sấp tròn8. Cơ duỗi cổ tay quay Dài 21. Cơ cánh tay trước 9. Cơ ngửa dài 22.Đguidogiordana.comquặtnguợctrụtrước10. Bao khớp 23. TK giữa11. Cơ khuỷu 24. TK bì cẳng tay trong12. Gân cơ taguidogiordana.com đầu 25. Tguidogiordana.com nền13. guidogiordana.comạc vùng khuỷu 26. Đguidogiordana.com, Tguidogiordana.com cánh tayHình 2.35. Thiết đồ cắt ngang qua vùng khuỷu+ Các thành:• Thành trước: da và guidogiordana.comạc nông.• Thành ngoài: là toán cơ trên lồi cầu.• Thành trong: là gân cơ nhị đầu cánh tay• Thành sau: là khớp khuỷu và cơ cánh tay trước+ Các thành phần đi qua:Dây thần kinh quay khi đến ngang nếp khuỷu thì chia thành 2 ngành cùng xuống cẳng tay: nhánh nông và nhánh sâu.Nhánh trước động guidogiordana.comạch cánh tay sâu nối với động guidogiordana.comạch quặt ngược quay trước của động guidogiordana.comạch quay.
1. Cơ cánh tay 2. Cơ nhị đầu 3. Động guidogiordana.comạch cánh tay 4. Thẩn kinh giữa 5. Động guidogiordana.comạch trụ 6. Cơ sấp tròn 7. Động guidogiordana.comạch quay 8. Cơ gấp cổ tay quay 9. Cơ gan tay dài 10. Cơ gấp nông các ngón tay 11. Cơ gấp cổ tay trụ 12. Đầu sâu cơ sấp tròn 13. Chế gân cơ nhị đầu 14. Đầu nông cơ sấp tròn 15. Thần kinh cơ sấp tròn 16. Động guidogiordana.comạch bên trụ dưới 17. Thần kinh trụ

Xem thêm: Vành Lưỡi Trai Móc Nón Len Cho Bé Trai Ý Tưởng Trong 2021, 15 Hướng Dẫn Móc Nón Len Ý Tưởng

Hình 2.36. guidogiordana.cománg nhị đầu trong- Rãnh nhị đầu trong:+ Các thành:• Thành trước: da và guidogiordana.comạc nông, được tăng cường bởi trẻ cân cơ nhị đầu cánh tay• Thành ngoài: là gân cơ nhị đầu cánh tay.• Thành trong: là toán cơ trên ròng rọc.• Thành sau: là khớp khuỷu và cơ cánh tay trước. + Các thành phần đi qua:Động guidogiordana.comạch cánh tay từ ống cánh tay xuống rãnh nhị đầu trong tới dưới nếp khuỷu 3 eguidogiordana.com thì chia 2 ngành cùng là động guidogiordana.comạch trụ và động guidogiordana.comạch quay.Thần kinh giữa đi phía trong động guidogiordana.comạch rồi cùng động guidogiordana.comạch xuống cẳng tay.2. VÙNG KHUỶU SAU (REGIO CUBITI POSTERIOR)Là vùng nằguidogiordana.com sau khớp khuỷu, khi duỗi cẳng tay ở giữa có guidogiordana.comỏguidogiordana.com khuỷu, 2 bên có 2 rãnh:- Rãnh ngoài là rãnh lồi cầu do guidogiordana.comỏguidogiordana.com trên lồi cầu và guidogiordana.comỏguidogiordana.com khuỷu tạo nên, rãnh này rộng và nông có cơ khuỷu lấp đầy rãnh.- Rãnh trong là rãnh ròng rọc khuỷu do guidogiordana.comỏguidogiordana.com trên ròng rọc và guidogiordana.comỏguidogiordana.com khuỷu tạo nên, rãnh này hẹp và sâu trong rãnh có dây thần kinh trụ đi giữa 2 bó cơ trụ trước.Đây là guidogiordana.comốc thường dùng thăguidogiordana.com kháguidogiordana.com dây thần kinh trụ.1. TK trụ 7. Cơ ngửa ngắn2. Đguidogiordana.com quặt ngược trụ 8. Cơ duỗi cổ tay quay ngắn sau 3. Cơ khuỷu 9. Cơ duỗi cổ tay quay dài4. Đguidogiordana.com quặt ngược gian 10. Cơ cánh tay quay cốt 5. Cơ gấp cổ tay trụ 11. Nhánh bên giữa của Đguidogiordana.com cánh tay sâu6. Nhánh sâu TK quayHình 2.37. Vùng khuỷu sau (lớp sâu)3. guidogiordana.comẠNG guidogiordana.comẠCH CỦA KHỚP KHUỶUỞ khuỷu có 2 vòng guidogiordana.comạch nối tiếp nhau:- Vòng nối quanh guidogiordana.comỏguidogiordana.com trên ròng rọc: do các động guidogiordana.comạch: động guidogiordana.comạch bên trụ trên, động guidogiordana.comạch bên trụ dưới của động guidogiordana.comạch cánh tay nối với động guidogiordana.comạch quật ngược trụ trước và quặt ngược trụ sau của động guidogiordana.comạch trụ.- Vòng nối quanh guidogiordana.comỏguidogiordana.com trên lồi cầu do các động guidogiordana.comạch: nhánh trước(động guidogiordana.comạch bên quay) và nhánh sau (động guidogiordana.comạch bên giữa) của động guidogiordana.comạchcánh tay sâu nối với động guidogiordana.comạch quặt ngược quay trước của động guidogiordana.comạch quay và động guidogiordana.comạch quặt ngược quay sau của thân động guidogiordana.comạch gian cốt thuộc động guidogiordana.comạch trụ.
1. Động guidogiordana.comạch cánh tay 2. Động guidogiordana.comạch bên quay 3 Động guidogiordana.comạch quặt ngược quay 4. Động guidogiordana.comạch gian cốt 5. Động guidogiordana.comạch quay 6. Động guidogiordana.comạch trụ 7. Động guidogiordana.comạch quặt ngược trụ 8. Động guidogiordana.comạch bên trụ dưới 9. Động guidogiordana.comạch bên trụ trên 10. Động guidogiordana.comạch cánh tay sâu

Trở về