Đọc kinh vu lan báo hiếu

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ truật độ hám.

Bạn đang xem: Đọc kinh vu lan báo hiếu

(Tụng 3 lần, O)

(Trì thần chú này thì tâm, khẩu và ý phần lớn thanh-tịnh)

CHÂN-NGÔN PHỔ CÚNG-DƯỜNG

Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (Tụng 3 lần, O)

(Trì thần chú này thì hoa, hương với tiếng tụng niệm, lời nguyện thực tình của tín đồ tụng đã tới mười phương Phật)

CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng nhường nhịn ngôi Tam-Bảo

Thề trọn đời giữ lại Ðạo

Theo trường đoản cú tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ bỏ gia hộ.

Tâm Bồ-Ðề kiên cố,

Xa bể khổ mối cung cấp mê,

Chóng quay về bờ giác. (1 lạy, O)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp-Vương Vô-Thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng.

Thầy dạy khắp trời, người,

Cha lành chung bốn loại

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch mát nghiệp bố kỳ,

Xưng dương thuộc tán thán,

Ức kiếp không cùng tận. (O)

KỲ-NGUYỆN

Hôm nay, ngày rằm tháng bẩy, ngày lễ hội Vu-Lan, đệ-tử chúng con là……………… Pháp danh....................theo lời Phật dạy, chúng nhỏ noi theo ngài Mục-Kiên-Liên tề tựu địa điểm đây tổ chức đại-lễ Vu-Lan báo đền cần lao dưỡng dục, sinh thành của ông bà, thân phụ mẹ.

Chúng con cùng chúng-sinh vào pháp- giới nguyện ngôi Tam-Bảo thường-trụ trong mười phương đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, đức Tiếp-dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật, đức Đương-Lai Hạ-Sanh Di-Lặc Tôn Phật, từ-bi gia-hộ cho chúng đệ-tử vai trung phong Bồ-Đề được chắc chắn chắc, tự-giác giác-tha, hạnh giác-ngộ viên mãn, đa số tội lỗi tạo ra từ vô-thỉ cho tới ngày nay tức thì được tiêu trừ, thường được an lành, xa lìa khổ ách, 1 thời đồng chứng Vô-Thượng Chánh-Đẳng Chánh-Giác. Mai sau khoản thời gian lâm-chung được Phật A-Di-Đà và đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát cùng hàng Thánh chúng tới tiếp-dẫn chúng bé về tây thiên Cực-Lạc, nhân loại của Phật A-Di-Đà.

Nay chính là ngày chư Tăng kiết-hạ lấy đức lành chú nguyện bọn chúng sinh, chúng nhỏ một dạ kính thành, cúng nhường nhịn trì tụng mang công đức này, nguyện mọi mười phương ba ngôi Tam-Bảo, Nguyện Ðức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðức Tiếp-dẫn Ðạo-Sư A-Di-Ðà Phật, cùng các vị Bồ-Tát, tịnh Ðức bọn chúng Tăng, từ-bi gia hộ, cho Cửu Huyền Thất Tổ, cha mẹ nhiều đời của đệ-tử, cùng tất cả chúng sinh mau chóng rõ con đường lành, bay vòng mê muội, thoát ra khỏi u-đồ, khôn cùng sinh Cực-Lạc Quốc. Ngưỡng hy vọng oai đức vô cùng, xót yêu thương tiếp-độ. (1 lạy, O)

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tính hay rỗng lặng

Đạo cảm-thông quan yếu nghĩ bàn

Lưới Đế-Châu ví Đạo-Tràng

Mười Phương Phật-Bảo Hào quang đãng sáng ngời

Trước Bảo Tọa thân con hình ảnh hiện

Cúi đầu xin thề nguyện quy-y. (O)

Chúng nhỏ chí trọng điểm đảnh lễ:

1- Nam tế bào tận hỏng không đổi thay pháp giới quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền, Thánh Tăng thường trụ Tam-Bảo. (Lạy 1 lạy, O)

2- Nam tế bào Ta-Bà Giáo nhà Đại-từ Đại-bi Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Đương-Lai Hạ Sinh Di-Lặc Tôn-Phật, Đại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, Đại-Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát, Hộ-Pháp Chư-Tôn Bồ-Tát, Linh tô Hội Thượng Phật Bồ-Tát. (Lạy 1 lạy, O)

3- Nam tế bào Tây Phương Cực-Lạc Thế-Giới Đại-Từ Đại-Bi Tiếp-Dẫn Đạo-Sư A-Di-Đà Phật, Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát, Đại-Nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát, Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát. (Lạy 1 lạy, O)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lư mùi hương vừa ngún cừu đàn,

lửa hương ngào ngạt muôn vàn cõi xa.

Lòng bé kính ngưỡng thiết tha,

Ngưỡng mong chư Phật thương mà lại chứng

minh.

Nam mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát Ma-ha-tát.

(3 lần, O)

KINH VU-LAN

Đây là đầy đủ lời

Chính tôi được nghe.

Nhân một thuở kia,

Tại nước Xá-Vệ,

Phật ngơi nghỉ Tịnh-xá

Cất trong cảnh vườn

Ông Cấp-Cô-Độc,

Giữa đám cổ thụ

Do ngài Thái-tử

Kỳ-Đà dâng cúng.

Bấy tiếng trong hàng

Đệ tử cao cấp,

Có ngài Mục-Liên,

Vừa new chứng được

Sáu phép thần-thông.

Lòng hiếu phát khởi,

Muốn độ mẹ cha,

Đền ơn nhũ bộ.

Bèn dùng mắt huệ

Xem cả cố gian,

Thấy vong thân mẫu,

Trong cảnh Ngã-quỷ,

Chẳng uống chẳng ăn

Thân thể nhỏ ốm,

Còn da quấn xương.

Mục-Liên mến xót,

Tức thời mang bát

Đựng cơm đem dâng.

Mẹ Ngài vui mừng,

Tay trái bít bát

Tay phương diện bốc cơm,

Thảm thay! yêu thương thay!

Cơm chưa tới miệng,

Đã thành than lửa,

Ăn quan yếu được.

Mục-Liên thấy vậy,

Liền khóc òa lên.

Tức tốc trở về,

Bạch lại với Phật,

Đầu đuôi thảm cảnh

Mắt tôi vừa thấy.

Phật bèn nói rằng:

“Mẹ bé gây tội,

Gốc sẽ sâu dầy

Chẳng thể lấy sức

Của một mình con

Mà ý muốn cứu được.

Dầu bé hiếu thuận,

Tiếng dậy khu đất trời,

Thậm chí Thiên-thần,

Tà-Ma, Ngoại-đạo,

Đạo-Sĩ, Vương-thần,

Cũng đa số thúc thủ.

Vậy muốn cứu mẹ,

Con yêu cầu nhờ sức

Oai thần chúng Tăng,

Khắp cả mười phương,

Mới mong muốn độ thoát.

Hãy nghe Ta chỉ

Phương pháp này đây,

Cứu vớt mọi người,

Ách nạn lâm cơn,

Đều được thoát khỏi

U sầu cảnh khổ”.

Nói xong xuôi Phật mới

Bảo Mục-Liên rằng:

“Ngày rằm mon bảy,

Là ngày Tự-tứ

Mười phương bọn chúng Tăng.

Mỗi fan nên vì

Hiện thời thân phụ mẹ,

Hoặc là tiền-kiếp

Cha người mẹ bảy đời,

Mắc vòng khốn khổ,

Trong con đường ách nạn.

Mà sắm mang đến đủ:

Trăm thức món ăn,

Năm lắp thêm trái cây,

Hương, dầu, đèn nến,

Giường chiếu để nằm,

Bồn đựng nước tắm,

Mỗi thức, từng vật,

Ngon xuất sắc tuyệt trần,

Sắp thành một lễ

Dâng cúng chư vị

Đại-Đức mười phương.

Hiển nhiên ngày ấy,

Các vị Thánh-chúng:

Hoặc bậc thiền-định

Ở vùng thâm sơn,

Hoặc bậc đang chứng

Bốn đạo quả lớn;

Hoặc bậc kinh-hành

Rừng xanh mật niệm;

Hoặc là phần đa bậc

Đã được sáu phép

Tự-tại thần-thông,

Ra đạo thiên chúa hóa

Chứng quả Thanh-Văn

Hay là Duyên-Giác;

Hoặc bậc Bồ-Tát

Thập-địa đại-nhân,

Tạm xuống cõi Trần,

Làm thầy Tỳ-Kheo,

Trong mặt hàng đại-chúng;

Đều đồng một lòng,

Chứng giám hiếu-tâm

Thọ cơm hòa-la.

Tất cả những vị

Thánh-chúng vừa kể,

Đều đang tới chỗ

Đạo đức rộng lớn sâu,

Giới hạnh thanh khiết.

Bởi nạm cho nên,

Dâng cúng bọn chúng Tăng,

Ngày rằm mon bảy,

Thì nào phụ thân mẹ

Ở địa điểm hiện thế,

Quyến-thuộc xa gần,

Đều được ra khỏi

Ba con đường khổ não,

Là cõi địa-ngục,

Ngã-quỷ, Súc-sinh,

Ứng thời giải thoát,

An nhiên, tự-tại.

Hiện-thế phụ thân mẹ,

Đang dịp sinh tiền

Chắc chắn đang được

Phước lạc trăm năm.

Lại nữa cha mẹ

Bảy kiếp về trước,

Ắt cũng trở thành được

Sinh về cõi Trời,

Hưởng phước vi-diệu”.

Lúc ấy Phật mới

Truyền dạy bọn chúng Tăng

Khắp cả mười phương,

Những lời sau đây:

“Mỗi lúc gia-chủ

Dâng lễ Vu-Lan,

Bổn phận chúng Tăng

Là đề xuất trước hết

Tận trọng tâm chú nguyện

Cầu mang lại bảy đời

Mẹ phụ thân thí-chủ

Mau được giải thoát,

Kế đó theo phép,

Ngồi thiền, định-ý,

Sau rốt new ăn.

Lại nữa phải nhớ:

Trước khi thọ thực,

Thì đề xuất cúng dâng

Các món tịnh chay

Dâng trước tượng Phật

Hoặc trên bàn Phật,

Ở tháp, sinh sống Chùa.

Chú nguyện ngừng rồi,

Mới tự lâu thực”.

Khi Phật nói phép

Cứu tế chấm dứt rồi,

Thì ngài Mục-Liên

Cùng những Bồ-Tát

Đều khôn cùng vui mừng,

Bao nhiêu bi thương rầu

Khóc than thảm thiết

Của ngài Mục-Liên,

Tức thời tiêu hết.

Cũng trong thời gian ngày ấy,

Thân-mẫu Mục-Liên

Được ra khỏi kiếp

Ngã-quỷ khổ cực.

Mục-Liên cung kính

Lại bạch Phật rằng:

“Sinh mẫu đệ-tử

Nay đang thoát khổ,

Cũng nhờ ân đức

Tam-Bảo thập phương,

Và của Thế-Tôn

Cùng bao Tăng-chúng,

Từ rày về sau,

Nếu bao hàm người,

Theo Phật tu-trì,

Mà lòng mong muốn muốn

Dùng lễ Vu-Lan

Cứu độ vớ cả

Hiện trên phụ-mẫu,

Cho cho bảy đời

Cha bà bầu kiếp trước,

Có thể được chăng?”

Phật bèn nói rằng:

“Hay lắm! hay lắm!

Ta vừa mong mỏi nói

Mà con lại hỏi,

Thật là thích hợp

Với tấm lòng Ta.

Thiện-nam-tử ơi!

Bất luận nam nữ

Trong hàng Tỳ-Kheo,

Các đấng Quốc-vương,

Thái-tử, Đại-thần

Tam công tể tướng,

Trăm quan, dân thứ,

Nếu phát trung tâm lành,

Làm hạnh hiếu từ,

Thì trước tiên phải,

Vì cha, vì mẹ

Sở sinh đời nay,

Và vì phụ vương mẹ,

Bảy đời vẫn qua

Đến rằm tháng bảy,

Là ngày hoan hỷ

Của Phật thập phương,

Và thời Tự-tứ,

Chúng Tăng khắp nơi,

Dùng cơm trắng đồ ăn,

Trăm vị thơm ngon,

Thiết tiệc Vu-Lan

Dâng cúng chư Tăng,

Chí thành mong nguyện:

Cha người mẹ đời này,

Sống thọ trăm tuổi,

Khỏi nhức khỏi ốm,

Khổ não rất nhiều điều.

Nhẫn đến cha mẹ

Bảy đời quá-khứ,

Cũng bay khổ não,

Nơi đường Ngã-quỷ,

Và được sinh về

Nơi cõi Nhân, Thiên,

Hưởng phước vui vẻ

Vô hạn vô-biên.

Những ai là người

Đệ-tử của Phật,

Tu hạnh hiếu từ

Thì trong tâm phải,

Nhớ mãi bà bầu cha,

Hoặc vào kiếp này,

Hoặc bảy kiếp trước,

Mỗi năm hễ đến,

Tháng bảy ngày rằm,

Nên đem lòng hiếu

Thiết lễ Vu-Lan

Cúng Phật, chúng Tăng,

Để báo mẹ cha

Công ơn nuôi dưỡng.

Vì cầm cố cho nên,

Hễ là đệ-tử

Của Phật Như-Lai

Nên vâng lời này

Làm theo phép ấy.

Mục-Liên Tỳ-Kheo

Bốn mặt hàng đệ-tử,

Nghe lời Phật dạy,

Vui vẻ phụng hành.

Nam mô Đại-Hiếu Mục-Kiền-Liên Bồ-Tát.

(3 lần, 3 lạy, O)

SÁM VU-LAN

Đệ-tử bọn chúng con,

Vâng lời Phật dạy,

Ngày rằm tháng bảy,

Gặp hội Vu-Lan,

Phạm-vũ huy hoàng,

Đốt mùi hương đảnh lễ,

Mười phương Tam-thế,

Phật, Pháp, Thánh-Hiền.

Noi gương đức Mục-Kiền-Liên,

Nguyện làm con thảo,

Lòng nhỏ ảo não,

Nhớ nghĩa thân sinh,

Con cho trưởng thành,

Mẹ càng gian khổ,

Ba năm nhũ bộ,

Chín tháng cưu mang,

Không ngớt lo toan,

Quên ăn uống bỏ ngủ.

Ấm no đầy đủ,

Nhờ có công cha,

Chẳng quản ngại yếu già,

Sinh nhai lam lũ,

Quyết thuộc hoàn vũ,

Phấn đấu nuôi con,

Giáo dục vuông tròn,

Đem lòng học tập đạo.

Đệ-tử ơn sâu không báo,

Hổ phận kém hèn,

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung thỉnh.

Đạo-tràng thanh-tịnh,

Tăng-Bảo trang-nghiêm,

Hoặc quá tự-tứ,

Hoặc hiện nay tham thiền,

Đầy đủ thiện-duyên,

R ủ lòng lấn mẫn.

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp phụ huynh chúng con,

Đượm nhuần mưa pháp,

Nếu còn tại-thế:

Thân chổ chính giữa yên ổn,

Phát nguyện tu trì,

Nếu vẫn qua đời:

Ác-đạo xa lìa,

Chóng thành Phật quả.

Ngửa trông những đức Như-Lai,

Khắp cả mười phương

Từ-bi gia-hộ

Giang tay cứu vớt vớt

Thoát khỏi tam-đồ

Sinh về cõi Phật.

Nam tế bào A-Di-Đà Phật. (3 lần, 1 lạy, O)

Nam tế bào Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

(3 lần, 1 lạy, O)

Nam mô Đại-Nguyện Điạ-Tạng-Vương Bồ-Tát. (3 lần, 1 lạy, O)

Chú ý: Sau phía trên trì niệm danh hiệu các chư vị Phật cầu cho gia tiên, ông bà bố mẹ của họ thoát khỏi tam đổ khổ được vãng-sinh về tây phương Cực-Lạc chóng vánh tu hành thành Bồ-Tát, thành Phật.

(Mỗi danh hiệu Phật niệm 3 lần với lạy 1 lạy, O).

Nam mô Vô-Biên-Thân Như-Lai.Nam mô Bảo-Thắng Như-Lai.Nam tế bào Ba-Ðầu Ma-Thắng Như-Lai.Nam mô Sư-Tử-Hống Như-Lai.Nam tế bào Câu-Lưu-Tôn Như-Lai.Nam tế bào Tỳ-Bà-Thi Như-Lai.Nam tế bào Ða-Bảo Như-Lai.Nam tế bào Bảo-Tướng Như-Lai.Nam tế bào Ca-Sa-Tràng Như-Lai.Nam tế bào Ðại-Thông Sơn-Vương Như-Lai.Nam mô Tịnh-Nguyệt Như-Lai,Nam mô Sơn-Vương Như-LaiNam mô Trí-Thắng Như-LaiNam tế bào Tịnh-Danh-Vương Như-Lai.Nam mô Trí-Thành-Tựu Như-LaiNam tế bào Vô-Thượng Như-Lai.Nam tế bào Diệu-Thinh Như-Lai, Nam mô Mãn-Nguyệt Như-Lai, Nam mô Nguyệt-Diện Như-Lai,

Chúng bé cúi xin những đấng Thế-Tôn gia-trì cứu giúp vớt gia-tiên, ông bà, cha mẹ của chúng con ở đời này với bẩy đời trước và những chân-linh mang tên đọc ở phần sớ phần lớn được ra khỏi tam-đồ khổ, được sinh về tây thiên Cực-Lạc để tu hành nhanh chóng thành Bồ-Tát Bất-Thối, thành Phật, lại vạc nguyện đi độ sinh cứu vãn vớt hữu-tình.

( Phần này Chủ lễ hoặc người Phụ lễ đã đọc)

Kính lạy Phật A-Di-Đà, Kính lạy Phật Thích-Ca Mâu-Ni.Kính lạy những chư vị Phật, chư đại Bồ-Tát thời quá khứ, hiện-tại và vị-Lai.Kính lạy đức Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát, chư đại Bồ-Tát, chư Hiền Thánh Tăng. (O)

Công lao của gia-tiên, ông bà, phụ huynh với các con, cháu thật lớn tưởng như trời như biển. Sống vị trí cõi Ta-Bà, nhiều lúc vì cuộc đời phải đồ dùng lộn cùng với cuộc sống, lo đến chúng bé miếng cơm, manh áo cho tới tất cả đa số thứ lại chẳng được học tập Kinh-điển Phật nên các bậc phụ huynh, ông bà, phụ huynh của chúng nhỏ không ngoài phạm nên những phạm tội như: ăn gian, nói dối, tham lam của người, sát-sinh thú đồ v.v...

Chúng bé ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ-Tát, chư hiền đức Thánh Tăng ra tay cứu giúp những người sau đây thoát khỏi tội lỗi, được vãng sinh về tây thiên Cực-Lạc của Phật A-Di-Đà. Trường hợp phước chưa tới cũng được sinh về Trời Đâu-Suất-Đà của đức Đương-Lai Hạ-Sanh Di-Lặc Tôn Phật vị trí cõi Thiên, ra khỏi ba con đường khổ là Địa-ngục, Ngạ-quỷ, Súc sinh.

Kính lạy Phật A-Di-Đà, Kính lạy Phật Thích-Ca Mâu-Ni.Kính lạy những chư vị Phật, chư đại Bồ-Tát thời vượt khứ, hiện-tại với vị-Lai.Kính lạy đức Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát, chư đại Bồ-Tát, chư hiền đức Thánh Tăng. (O)

CHÚ ĐẠI-BI

Nam mô Đại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát.

(3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ ngươi đại bi trọng điểm đà-la-ni: Nam tế bào hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế, thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra vạc duệ. Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá, na ma bà tát đa, na ma bà dà. Ma phát đạt đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê, rị đà dựng. Cu lô cu lô yết mông. Độ lô độ lô phát ra đế. Ma ha vạc xà ra đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê di hê. Thất mãng cầu thất na. A ra sâm Phật ra xá lợi. Phát sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị vớ rị. Sơn rô sơn rô. Tình nhân đề dạ, nhân tình đề dạ. Tình nhân đà dạ, bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị fe ni na. Ba dạ ma na. Ta bà ha. Vớ đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. Ta bà ha. Vớ đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ. Ta bà ha. Mang kiết ra a vớ đà dạ. Ta bà ha. Tía đà ma yết vớ đà dạ. Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lợi chiến thắng yết ra dạ. Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát mãng cầu đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết đế. Thước bàn ra dạ. Ta bà ha.

“Án tất năng lượng điện đô. Mạn đà ra. Bạt đà dạ. Ta bà ha”. (Câu cuối tụng 3 lần, O)

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN

Ly bà ly bà đế, mong ha mong ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chân lăng càn đế, ta bà ha. (5 lần, O)

Đệ-tử vốn tạo những vọng nghiệp, đều vì chưng vô-thỉ tham, sân, si. Tự thân mồm ý tạo ra ra. Đệ-tử thảy phần đông xin sám hối.

Nam mô mong Sám ân hận Bồ-Tát Ma-ha-tát.

(3 lạy, O)

CHÚ VÔ-LỰƠNG-THỌ CHÂN NGÔN

Na tế bào rát mãng cầu tờ gia gia gia. Na mắc a ry gia. A ngươi ta trộn gia. Ta tha ga ta gia. A rờ ha tê, sam giác sam bút đa gia. Ta đi gia tha: Om, a mờ rật tê. A mờ rật tô đờ trộn vê. A mờ rật ta sam pha vê. A mờ rật ta ga ri phê. A mờ rật ta sít đê. A mờ rật ta cơ rê. A mờ rật ta vi hờ rim tê. A mờ rật ta vi hờ rim ta. Ga ngươi nê a mờ rật ta ga ga na, ki ti ka rê. A mờ rật ta đun nhiều phi sờ va rê.

Xem thêm: Link Xem Thái Lan Vs Indonesia, 23H45 Ngày 3/6, Xem Trực Tiếp Bóng Đá Thái Lan Vs Indonesia

Sạc va rờ tha sa nhiều nê. Sạc va kác ma, ka lê sa ka sa. Giam ka lê, sờ va ha. (3 lần, O)

VÔ-LƯỢNG-THỌ TÔNG-YẾU CHÂN-NGÔN

Nam tế bào Rát na Tra da Da. Ôm, nam giới Mô cha Ga Va Tê. A cha Ri mi Ta A Du phụ vương Na. Su Bi Nít bỏ ra Ta Ta Dê. Chô Ra cha Da. Ta Tha Ga Ta Ya. A Ha cơ Sam Giắt Sam cây viết Đa Da. Tát domain authority Tha. Ôm, Bu mãng cầu Dê Bu mãng cầu Dê. Ma Ha Bu na Dê. A cha Ri mi Ta Bu mãng cầu Dê. A bố Ri ngươi Ta Bu na Da. Phụ vương Na. Sam bố Rô ba Chi Tê. Ôm Sạt Va Sam Sờ Ka Ra. Ba Ri giảm Đa Đạt Ma Tê. Ga Ga mãng cầu Sa Mút Ga Tê. Xoa bố Va Vi giảm Đê. Ma Ha mãng cầu Da tía Ri Va Ra Dê. Xóa Ha. (3 lần, O)

CÔNG ÐỨC BẢO SƠN ÐÀ-RA-NI

Nam tế bào Phật Ðà da

Nam mô Ðạt Ma da

Nam tế bào Tăng Già da

Úm tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị, tía rô rị, ta phạ ha. (3 lần, O)

Chúng bé chí tâm đảnh lễ những vị đại-diện cho Phật thời quá-khứ:

(Tất cả những tụng 3 lần, lạy 3 lạy)

Nam tế bào Tỳ Bà-Thi Phật . (O)

Nam mô Thi-Khí Phật. (O)

Nam mô Tỳ-Xá-Phù Phật. (O)

Nam tế bào Câu-Na-Hàm Mâu-Ni Phật. (O)

Nam mô Ca-Diếp Phật. (O)

Nam tế bào Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (O)

Nam tế bào Câu-Lưu tôn-Phật. (O)

Chúng con chí trung tâm đảnh lễ những vị đại-diện cho Phật thời quá-khứ, hiện-tại với vị-lai:

(Tất cả hồ hết tụng 3 lần, lạy 3 lạy)

Nam tế bào Quá-khứ Tỳ-Bà-Thi Phật. (O)

Nam tế bào Hiện-tại Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (O)

Nam tế bào Vị Lai Di Lặc Tôn Phật. (O)

Chúng nhỏ chí trung khu đảnh lễ:

(Tất cả hầu hết tụng 3 lần, lạy 3 lạy)

Nam mô Chư-Tôn Bồ-Tát Hộ-Trì Chánh-Pháp. (O)

Nam mô Phật, Bồ-Tát hiện-tại Đạo-Tràng. (O)

THẦN CHÚ ĐỊA-TẠNG-VƯƠNG BỒ-TÁT

Nam mô Đại-Nguyện Điạ-Tạng-Vương Bồ-Tát.

Úm, Ha Ha Ha Win Sam tế bào Ti Xoa Ha.

(10 lần, O)

UẾ-TÍCH CHÂN NGÔN

ĐẠI-VIÊN-MÃN ĐÀ-RA-NI

Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam mô Kinh-Cang Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Úm, bút quát hốt lốt, ma ha bát ra, ngân na ngái, vẫn trắp vẫn, vĩ hiệt vĩ, ma na thê, ô thâm chiêu mộ hốt lốt, hùm hùm phấn phấn tóa ha.

(5 lần, O)

CHÚ ĐẠI PHẬT ĐẢNH

Nam mô Phật Đà-Da

Nam tế bào Đạt-Ma-Da

Nam tế bào Tăng-Già-Da

Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Tất-Đạt-Đa bát Ra Đa.

Bộ Lâm, Úm (10 lần, O)

VĂN-THÙ SƯ-LỢI CĂN BẢN

NHẤT TỰ ÐÀ-RA-NI

Nam mô Phật Đà-Da

Nam mô Đạt-Ma-Da

Nam tế bào Tăng-Già-Da

Nam mô Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Úm, Xỉ Lâm. (10 lần, O)

NHƯ-Ý BẢO-LUÂN-VƯƠNG ĐÀ-RA-NI

Nam mô Phật Đà-Da

Nam tế bào Đạt-Ma-Da

Nam mô Tăng-Già-Da

Nam mô Quán-Tự-Tại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, núm đại bi chổ chính giữa giả. Ðát khử tha.

Án, chước yết ra phạt để, chấn nhiều mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, nhằm sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ hồng phấn ta ha.

Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án, chén lặc đà bát đẳng mế hồng.

(10 lần, O)

BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu con kiến ngũ-uẩn giai không, độ độc nhất vô nhị thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! dung nhan bất dị không, không bất

dị sắc, sắc đẹp tức thị không, ko tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp ko tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị núm không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, chổ chính giữa vô quỷ quái ngại, vô quái hổ hang cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên hòn đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam nỗ lực chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam bồ-đề. Cụ tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ tuyệt nhất thiết khổ, sống động bất hư. Nắm thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú. Tức thuyết chú viết:

“Yết đế, yết đế, Ba-la-yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha”. (Câu này tụng 3 lần)

Ma-Ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa. (tụng 3 lần, O )

CA NGỢI PHẬT

Phật A-Di-Đà thân nhan sắc vàng

Tướng giỏi chói sáng ko gì bằng

Lông mày trắng như năm Tu-Di

Mắt xanh trong giống bốn biển lớn

Trong hào-quang hoá vô-số Phật

Vô-số Bồ-Tát hiện nay ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng-sinh

Chín phẩm sen quà lên giải-thoát

Quy-mạng lễ A-Di-Đà Phật

Ở Phương Tây trái đất an-lành

Con ni xin phạt nguyện vãng-sinh

Cúi xin Đức từ-bi tiếp độ. (O)

Chúng con chí vai trung phong đảnh lễ

(Tất cả hồ hết tụng 5 lần, lạy 3 lạy)

Nam mô A-Di-Đà Phật. (O)

Nam mô Đại-Từ Đại-Bi Quán-Thế-Âm

Bồ-Tát. (O)

Nam tế bào Đại-Thế-Chí Bồ-Tát. (O)

Nam tế bào Đại-Nguyện Địa-Tạng-Vương

Bồ-Tát. (O)

Nam tế bào Thanh-Tịnh Đại-Hải Chúng

Bồ-Tát. (O)

PHÁT NGUYỆN

Một lòng quy kính

Phật A-Di-Đà

Thế-giới Cực-Lạc

Nguyện lấy hào quang

Trong sạch mát soi cho

Lấy thệ từ-bi

Mà nhiếp lâu cho

Con nay chính-niệm

Niệm hiệu Như-Lai

Vì Đạo Bồ-Đề

Cầu xin Tịnh-Độ

Phật xưa gồm thệ:

“Nếu có chúng-sinh

Muốn sinh nước Ta

Hết lòng tín nguyện

Cho đến mười niệm

Nếu chẳng được sinh

Chẳng thành Chánh-Giác”

Do vày nhân-duyên

Niệm hiệu Phật này

Được vào trong bể

Đại-thệ Như-Lai

Nhờ mức độ từ-bi

Các tội tiêu diệt

Căn-lành tăng trưởng

Khi mạng ngay sát chung

Biết trước giờ chết

Thân không bệnh dịch khổ

Tâm ko tham luyến

Ý ko điên đảo

Như vào thiền-định

Phật và Thánh-chúng

Tay nâng kim-đài

Cùng mang lại tiếp-dẫn

Trong khoảng một niệm

Sinh về Cực-Lạc

Sen nở thấy Phật

Liền nghe Phật-thừa

Chóng mở Phật tuệ

Khắp độ chúng sinh

Trọn Bồ-Đề nguyện. (O)

Nam mô A-Di-Đà Phật.

Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam tế bào Đại-Nguyện Địa-Tạng- vương vãi Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Nam mô mười phương Đạo-sư các chư vị Phật, các chư Đại Bồ-Tát.

Chúng con hôm xuất xắc tề tựu chỗ đây, cúi đầu lễ bái, kính mong các đấng Thế-Tôn, những Chư Đại Bồ-Tát, những bậc Thanh-Văn, Duyên-Giác, Tăng, Ni phù-hộ độ-trì đến ông bà, bố mẹ đời này và bẩy đời trước đó của chúng con, rất nhiều tội lỗi tạo ra từ vô-thỉ tới lúc này liền được tiêu trừ, hiện tại tiền được đức phật A-Di-Đà cùng đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại-Thế-Chí Bồ-Tát cùng hàng thánh chúng tới tiếp-dẫn về tây phương Cực-Lạc, sinh trên sen báu, nhanh lẹ tu hành biến chuyển Bồ-Tát Bất-thối, thành Phật, lại phát vai trung phong Đại-thừa, mở lòng từ-bi nhưng mà phát nguyện về mười phương quốc-độ, đem đông đảo giáo lý Kinh-điển của Phật về Pháp môn tu hành Tịnh-Độ, trì danh niệm Phật A-Di-Đà để làm tiện ích cho số đông chúng hữu-tình.

Chúng con xin phát âm tên gia tiên, ông bà phụ huynh của bọn chúng con dưới đây để nương vào 48 lời thệ nguyện hàm-linh, lời thệ rộng lớn sâu của Phật A-Di-Đà cũng như 12 lời nguyện cao vời của đức Đại-Từ Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát cùng đức Đại-Thế-Chí Bồ-Tát ngưỡng ý muốn tiếp-dẫn về tây phương Cực-Lạc quốc.

(Sau kia đọc list gia tiên ông bà cha mẹ của các Phật tử). Vị công ty lễ đọc tên vào danh sách, còn các Phật-tử ngồi cứ từng tên một tín đồ thì mọi tín đồ lại tụng:

“Nam tế bào A-Di-Đà Phật, xin tiếp-dẫn những chân-linh mang tên vừa phát âm trên phía trên được về tây phương Cực-Lạc quốc”.

(Sau đây tất cả Pháp hội ra đi nhiễu quanh đốt nến niệm danh hiệu Phật, rồi kế tiếp vào tụng tiếp nghi tiết cuối của khóa lễ)

VÃNG-SINH QUYẾT ĐỊNH CHÂN-NGÔN

Nam tế bào a di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha: A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đá tỳ ca lan đế, A di rị đá tỳ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ nhiều ca lệ ta bà ha. (3 lần, O)

BA TỰ QUY-Y

Chúng con tự quy-y Phật, cầu cho chúng-sinh nắm rõ đạo lớn, phạt lòng Vô-thượng.

(1 lạy, O)

Chúng bé tự quy-y Pháp, cầu cho chúng sinh thấu rõ khiếp tạng, trí óc như biển.

(1 lạy, O)

Chúng nhỏ tự quy-y Tăng, cầu cho bọn chúng sinh thống lý đại-chúng, tất cả không ngại.

(1 lạy, O)

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Nguyện sinh nhân loại cảnh phương Tây

Hoa sen chín phẩm là phụ thân mẹ

Hoa nở thấy Phật bệnh vô-sinh

Bồ-Tát Bất-Thối làm chúng ta hữu.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ-tử với chúng-sinh

Đều trọn thành Phật-đạo.

(3 lạy, gõ 4 tiếng chuông kết thúc khóa lễ)

HẾT -

(Mang xôi, chè, trái xuống cúng những chân linh. Sau khoảng tầm 15-20 phút tín đồ dự lễ bắt đầu hưởng lộc).

Tiếp theo vị nhà lễ đọc Thí-thực chú nhằm mời thân nhân, gia quyến được thọ thực phẩm đồ gia dụng lễ cúng.

PHẦN THÍ THỰC SAU CÙNG

Thí thực chú:

Nẵng mồ Tát phạ Đát tha nghiệt nhiều Phạ rô chỉ đế. Úm, Tam bà la tam bà la hồng.

(5 lần, O)

Xin kính mời tất cả hương-linh gia-tiên ông bà, phụ huynh của các Phật tử gồm mặt bây giờ tại đây hoan-hỷ thọ thực.

Nẵng mồ Tát phạ Đát tha nghiệt đa Phạ rô chỉ đế. Úm, Tam bà la tam bà la hồng.

(5 lần, O)

Xin hoan tin vui kính mời những chư vị Thiên-Long, Dạ-xoa, La-sát, Sơn-Vương, Hải-Vương, Hà-Vương, Đại-Thọ-Vương, toàn bộ chư quỷ thần v.v… thọ thực chứng tỏ lòng thành của bọn chúng tôi.

Nẵng mồ Tát phạ Đát tha nghiệt đa Phạ rô chỉ đế. Úm, Tam bà la tam bà la hồng.

(5 lần, O)

Duy nguyện Thánh-chúng gia trì phù-hộ cho cửa hàng chúng tôi mọi sự an lành, thành công viên-mãn… cùng những tịnh chư quyến thuộc sau khoản thời gian hoan hỷ thọ thực thì mời trả cung.

Xin kính mời tất cả hương-linh những người dân cô-thần quả-tú, những người vô gia-cư, những người dân khốn cạnh tranh ở khoanh vùng quanh đây đang xuất hiện mặt, hoan-hỷ thọ thực.

Chúng tôi mong những quý vị hiện nay hãy trì danh niệm Phật A-Di-Đà và các chư vị Phật nguyện cầu vãng sinh tây phương Cực-Lạc sẽ được Phật tới tiếp-dẫn về đó, dài lâu thoát ly sinh-tử luân-hồi, tu hành một đời thành Bồ-Tát, thành Phật, nếu không được duyên này cũng vĩnh viễn thoát bố đường khổ, được sinh lại làm tín đồ hay sinh lên cõi Thiên hưởng sự vui thù chiến hạ vi-diệu. Đây là lời Phật cùng ngài Địa-Tạng đang dạy vào Kinh Địa-Tạng Bổn-Nguyện, chẳng phải lời của tôi.

Xin các quý vị hãy niệm theo tôi như sau:

Nam tế bào A-Di-Đà Phật. (30 lần)

Sau trên đây niệm danh hiệu các chư vị Phật, mỗi thương hiệu niệm 3 lần.

Nam mô Vô-Biên-Thân Như-Lai.

Nam mô Bảo-Thắng Như-Lai.

Nam mô Ba-Ðầu Ma-Thắng Như-Lai.

Nam tế bào Sư-Tử-Hống Như-Lai.

Nam tế bào Câu-Lưu-Tôn Như-Lai.

Nam tế bào Tỳ-Bà-Thi Như-Lai.

Nam mô Ða-Bảo Như-Lai.

Nam tế bào Bảo-Tướng Như-Lai.

Nam mô Ca-Sa-Tràng Như-Lai.

Nam mô Ðại-Thông Sơn-Vương Như-Lai.

Nam tế bào Tịnh-Nguyệt Như-Lai,

Nam mô Sơn-Vương Như-Lai

Nam mô Trí-Thắng Như-Lai

Nam mô Tịnh-Danh-Vương Như-Lai.

Nam tế bào Trí-Thành-Tựu Như-Lai

Nam mô Vô-Thượng Như-Lai.

Nam mô Diệu-Thinh Như-Lai,

Nam mô Mãn-Nguyệt Như-Lai,

Nam tế bào Nguyệt-Diện Như-Lai,

Tiếp theo nhà lễ phát âm Thần-chú:

Nẵng mồ Tát phạ Đát tha nghiệt đa Phạ rô chỉ đế. Úm, Tam bà la tam bà la hồng.

(5 lần, O)

Thân chúc những quý vị thân trung tâm thường lạc, công đức thêm nhiều, đạo hạnh viên-mãn.

Đốt 108 nến ở giữa sân và xếp mặt hàng đi vòng quanh niệm thương hiệu Phật:

Nam mô A-Di-Đà Phật. (108 lần hoặc các hơn).

Nam tế bào Đại-Từ Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Nam mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát.

Nam tế bào Đại-Nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát.

Nam tế bào Thanh-Tịnh Đại-Hải bọn chúng Bồ-Tát.

Đốt sớ:

Kết thúc khóa lễ Vu-lan

__________________

Các quý vị chú ý:

Vì đây chưa phải chỉ có giáo lý của Phật về Lễ Vu-lan mà còn có Kinh Vu-Lan Bồn. Kinh-điển là pháp thân của Phật vì thế chúng ta phải bảo vệ giữ gìn cẩn thận, thường bỏ lên trên ban thờ Phật hay nơi trang-nghiêm, thanh tịnh. Nếu các bạn mà lấy trên đây in ra nhằm cúng dường cho những người khác thì công-đức kia thật là vô lượng còn gấp trăm ngàn lần xây chùa tháp. Vị sao? vì chưng những Kinh-điển các bạn in ra người nào gọi được lấy đây y-giáo phụng hành, bọn họ đời này hay đời sau thành Phật thì hỏi công đức này mang gì sánh bằng? nên nói cúng nhịn nhường pháp là vua trong những pháp cúng-dường.

Chúc quý vị đồng tu làm được nhiều công đức phúc báo mang đến mình, cho vợ, bé và ông bà, phụ huynh của mình.

Ban biên tập Làng Phổ-Đà Liên Hoa Tịnh-Độ thành phố hải phòng đất cảng ấn tống cúng nhường 2014.

LỊCH SỬ NGÀY LỄ VU-LAN BỒN

Nam mô Đại-Mục Kiền-Liên Bồ-Tát.

Bài thì thầm của Cư sỹ Quảng-Tịnh

Mùa Vu-Lan 2013 trên Hải Phòng.

Làng Phổ-Đà Liên-Hoa Tịnh-Độ thành phố hải phòng đất cảng in lần thứ hai năm 2015 cúng dường.

Các chúng ta đồng tu thân mến!

Sắp đến đợt nghỉ lễ Vu-Lan, tôi cũng như các quý vị số đông một lòng luôn luôn hướng về ông bà, phụ huynh của mình với lòng thành kính, ngùi ngùi thương nhớ, mong mỏi sao lo sắm lễ, tổ chức đại-lễ để những bậc ông bà, thân phụ mẹ, cửu huyền thất tổ các được tận hưởng ơn ân sâu của các chư vị Phật, chư Đại Bồ-Tát, chư hiền hậu Thánh-Tăng nhưng được độ thoát khu vực cảnh khổ của địa-ngục hay đọa vào Ngã-quỷ, Súc-sinh.

Hễ ai đó đã làm bậc phụ huynh thì hẳn biết lao động sinh thành, nuôi nấng vất vả ra làm sao để con cháu tất cả ngày hôm nay. Miếng cơm ngon cha mẹ nhường nhịn mang đến con, năm canh chẳng bao giờ được ngủ yên, phải luôn luôn thức giấc trông con, chăm cháu. “Chỗ khô con nằm, địa điểm ướt chị em chịu”.

Lại nữa, cơ hội con trẻ trung và tràn đầy năng lượng thì vất vả là vậy, tuy nhiên lúc nhỏ đau, trái gió, trở trời thì còn khổ hơn vội vàng trăm lần. Con mỗi một khi cảm cúm, mũi ngạt, cực nhọc thở, phụ huynh truyền tay nhau bế vác, ru, dỗ thắt cả ruột gan.

Lại nữa, cuộc đời đâu có dễ dàng, miếng cơm manh áo, cho đến cuốn vở, sách đèn, ngôi nhà, nghề nghiệp, dựng vk gả ông xã v.v... Toàn bộ những đòi hỏi khiến cho con, cháu dành được đó là cả một đời còng sống lưng vất vả, những giọt mồ hôi nước mắt lam lũ mới tạo dựng nên cho con, cháu hôm nay. đôi lúc vì thừa thương con, lại gặp mặt cảnh đời khó khăn nên biết là làm việc không phải, tạo tội mà các bậc cha mẹ vẫn bắt buộc nhắm mắt nhưng làm. Bởi thế có câu:

Công thân phụ như núi Thái sơn

Nghĩa bà mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Vất vả gần cả cuộc sống là vậy, khi tóc vẫn bạc, sườn lưng đã còng mà đâu đã có được nghỉ ngơi. Khi nhỏ lớn khôn, gồm vợ, bao gồm chồng, thương bé giờ các cụ lại cần trông nom con cháu. Fan ta bao gồm câu: “ Một fan già bằng ba kẻ ở !”

Đúng là như vậy, về già rồi còn vất vả hơn khi thời gian thanh xuân, tất cả mọi vấn đề trong nhà bé cái đi làm ông bà buộc phải gánh vác. Thật công đức ấy nếu tất cả hình tướng mạo thì chất đến trời cao. Buộc phải Phật nói: “Ông bà, cha mẹ là Phật vào nhà”.

Ông bà, cha mẹ của bọn họ là thế, vậy các bạn có bao giờ hỏi giờ đồng hồ ở chỗ đâu? cách biệt phương như thế nào ta đâu gồm biết? ngùi ngùi thương nhớ biết đề nghị làm sao? những người con cháu gồm hiếu luôn luôn nghĩ về phải làm cái gi để hotline chút báo đền mang đến khỏi tủi hận?

Bởi vậy, lúc trời đất bắt đầu chuyển mình, ngày vào se lạnh, cũng chính là lúc mùa Vu-lan đến, họ lại nhớ về ông bà cha mẹ của bản thân những mong muốn đến ngày tu tập bên nhau, tậu lễ thắp hương làm đại lễ Vu-Lan ước Trời, Phật độ cho cha mẹ ông bà được mau giải thoát.

*

Ảnh những người dân con hiếu hạnh thương nhớ về ông bà phụ huynh của mình.

Nhưng thật bi thiết thay! ko phải người nào cũng biết ý nghĩa ngày lễ này ra sao? tất cả từ bao giờ? Và đề nghị làm gì?

Vì vậy tôi từ bây giờ muốn chia sẻ với toàn bộ các fan hiếu tử nói về ý nghĩa sâu sắc của đại lễ Vu-Lan.

Các bạn đồng tu thân mến!

Chúng ta ngày rằm mon bẩy, ngày lễ hội Vu-lan vì chưng nhiều người không được học về Kinh-điển lý thuyết của Phật nên người miền bắc bộ vẫn quen điện thoại tư vấn là ngày “Xá-Tội Vong-Nhân” cúng các chúng-sinh không công ty không cửa. Còn ngơi nghỉ miền Nam, rằm tháng 7 thường hotline là “Vu-Lan win Hội”, ngày để con cháu báo hiếu phụ vương mẹ. Các nội dung đúng mà nhiều lúc cũng chẳng như gớm Phật dạy nhưng mà từ tác động của trung hoa đem vào, cộng với tự nghĩ của chính mình mà làm ra đúng ít sai nhiều, tiện ích bị tinh giảm rất nhiều. Bọn họ phải nghiên cứu và phân tích thật kỹ càng lại để sửa đổi cho đúng.

Sự tích của ngày bái rằm tháng 7 cũng bắt đầu từ khi Phật thấy lòng hiếu thảo rất đỗi của Ngài Mục-Kiền-Liên với phụ huynh của mình, cùng với lòng tự bi to lớn mà Ngài đã chuyển ra số đông sắc quyết đặc biệt cho dịp nghỉ lễ này ra đời.

Chúng ta đi tìm hiểu vào bom tấn Phật thì thấy rõ chân thành và ý nghĩa của ngày lễ hội Vu-Lan này. Tôi xin trân trọng chuyển đến quý chúng ta đồng tu nội dung đặc trưng này.

Thưa các bạn đồng tu! Ngài Mục-Kiền-Liên một vị A-La-Hán, đệ-tử khủng của Phật Thích-Ca Mâu-Ni. Mục-Kiền-Liên chưa phải tên thật mà chỉ với hiệu, còn thương hiệu Ngài là La-Bộc.

Chuyện xưa nói rằng La-Bộc là bé ông Phổ-Tướng với bà Thanh-Đề là người con hết mực hiếu thảo. Ngay từ nhỏ luôn biết chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ hết lòng. Vì gia đình túng thiếu, La-Bộc buộc phải đi bán buôn ở tỉnh giấc Kiên-Liên. Khi đang giầu có, La-Bộc lưu giữ tới bà bầu già liền cho những người về quê biếu chi phí mẹ. Bà mẹ tiêu xài hết nhẵn số tiền đó rồi, lại sai tín đồ giết chó làm nhân bánh biếu sư. Đến dịp La-Bộc về thì chị em lại chối cùng nói rằng từng nào tiền bé gửi về đến đã mang cúng cả vào đền miếu Miếu-vũ rồi.

Chẳng bao lâu người mẹ chết. Chịu tang bà mẹ 3 năm, La-Bộc đi qua nước Ki-đô là nơi Phật ở, La-Bộc xin được quy-y với ở lại trên đây tu luyện.

Đức Phật thấy La-Bộc có chí phải đã đồng ý chấp thuận lời thỉnh mong đó và sai thầy Kha-Na giảm tóc cho ông cùng đặt thương hiệu là Đại-Mục Kiền-Liên (gọi tắt là Mục-Liên) và cho vào tu ở chùa Lã-Bí trong rừng Quýt-Sơn. Sau một thời hạn tu hành rất tinh tấn, được Phật và các chư Đại Bồ-Tát nhiệt tình tận tình dìu dắt, Mục-Kiền-Liên sẽ vượt mọi tín đồ thường và hội chứng quá vị A-La-Hán, có sáu phép thần-thông, nhờ vào đó rất có thể nhìn thấy rõ chúng sinh trong ba cõi từ địa điểm sâu buổi tối nhất là Địa-ngục A-tỳ, cho tới cõi trời tối đa là Trời Hữu-đỉnh.

Hôm ấy, nhân có dịp trải qua rừng Quýt-Sơn, Ngài Kiền-Liên phải trải qua ngôi miếu Thiên-Giai, đấy là nơi có những âm-hồn thường kéo về phía trên để được nghe thầy trụ-trì là 1 trong vị Bồ-Tát giảng Kinh, thuyết pháp.

Mục-Kiền-Liên nhìn đoàn tín đồ ấy thì nhận ra trong đó tất cả người cha của mình là ông Phổ-Tướng nhưng mà tìm mãi thì ko thấy bà Thanh-Đề đâu. Ngài vận rất là Thần-thông soi mọi nhân-gian, bên trên trời chẳng thấy, khi quan sát xuống các tầng địa-ngục thì thấy người mẹ mình bị giam cầm, sinh hoạt địa-ngục A-tỳ, vị trí đó black tối, ánh sáng của khía cạnh trăng và mặt trời không lúc nào chiếu tới. Bộ hạ bà bị gông cùm, thân thể khôn xiết tiều tụy vì chưng bị rất hình tra tấn sớm hôm không hoàn thành nghỉ.

Nhìn thấy cảnh đó, Mục-Kiền-Liên ôm siết lấy mẹ mà lại khóc. Bà mẹ thấy nhỏ vừa mừng, vừa tủi, nước mắt nhị hàng. Bà nhờ bé tìm phương pháp cứu mình ra khỏi địa-ngục này.

Mục-Liên thấy chị em bị bởi thế liền mang bình bát, lấy cơm của chính bản thân mình dâng mẹ. Mẹ Ngài được cơm trắng nhưng chưa vào miệng cơm đã hoá ra than lửa đỏ hồng. Ngài buồn bã quay về nơi Phật, sà vào lòng Phật nhưng mà khóc nức nở, Ngài nhắc lại chuyện chị em mình chỗ địa-ngục thế nào và muốn Phật tương hỗ mẹ mình.

Ảnh ngài Mục-Kiền-Liên dâng cơm mang đến mẹ.

Đức Phật yêu thương xót nhưng nói: “Mẹ bé tạo nghiệp ác sâu dầy buộc phải bị đọa vào Địa-ngục A-tỳ, nơi khổ nhất trong các địa-ngục. Bởi vì bà bị đói ăn lâu ngày nên lúc được bé dâng cơm, sợ các cô-hồn mang lại tranh cướp đề nghị đã cần sử dụng một tay che bát cơm, đôi mắt bốc lửa nên những lúc thức ăn đưa lên miệng đã trở thành than. Dù con có sức thần-thông quảng đại cho đâu cũng không được sức cứu chị em mình đâu. Giờ đồng hồ chỉ tất cả một cách vào ngày rằm tháng bảy 7 tới đấy là ngày tự-tứ của mười phương Tăng, tất thảy những vị thường rất từ-bi, ứng thọ đề nghị ai cúng-dường Thánh Tăng thì tất cả đều thừa ác-đạo, ứng niệm giải thoát. Nhỏ hãy lo sắm quần áo, cơm canh ngon, trai tịnh, và phần lớn mâm ngũ quả thuộc hoa tươi, hương dâu đèn nến, nệm chõng chiếu gối, mùng màn quần áo, thau cọ mặt, khăn lau tay cùng các món nhật dụng khác. Với lòng chí thành dâng lễ vật lên cúng-dường, khẩn mong nhờ vừa lòng lực của chư các vị Bồ-Tát, những vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, các vị Pháp-sư cư-sỹ những người có lòng từ-bi, lại giữ gìn giới luật, đức độ ở khắp mười phương một lòng cầu những chư vị Phật, chư đại Bồ-Tát, hồi phía công đức ấy cho người mẹ của con và cả bố mẹ bẩy đời trước đây thì mới ao ước được giải thoát.”

Tôn-giả Mục-Kiền-Liên về làm cho đúng lời Phật dạy, quả nhiên bà mẹ Ngài được giải thoát. Mục-Kiền-Liên đang đưa bà bầu bay thăng thiên cầu xin Đức Phật xoá tội đến bảy đời phụ huynh trước trên đây của mình. Toàn bộ các bậc phụ huynh đó nhân đây cũng rất được giải thoát. Mục-Kiền-Liên lại bất giác suy nghĩ thương đến toàn bộ những bậc cha mẹ của bao bạn khác cũng giống bố mẹ của mình một sương nhị nắng, tần tảo nuôi con, thỉnh thoảng tạo tội cũng chỉ vì miếng cơm manh áo của con. Bởi vì thế, Ngài quỳ gối lẹo tay, cúi xin Phật mở lòng hải-hà, cho các người bé hiếu thảo với ông bà, phụ huynh hay người thân trong gia đình yêu của bản thân mình cũng được có cơ hội mỗi năm dưng cúng đồ lễ chay tịnh lên những chư Tăng để muốn nhờ công-đức cùng lòng từ-bi của các chư vị cơ mà được giải thoát.

Đức Phật khen lành thay! Ngài đang ban bố và thí phép nhằm hàng năm xuất hiện Trời ngày Rằm mon bẩy tự 12 giờ đêm tối 14 mang đến 12 giờ đêm tối 15, những vong-linh được về gia đình mình để tham gia cùng con cháu làm lễ Vu-Lan. Ngài cũng xác quyết, khuyến thỉnh các vị chư Bồ-Tát, Thănh-Văn, Duyên-Giác, Tăng-Ni vào trong ngày tự-tứ rằm mon bẩy, hí hửng nhận lễ cúng-dường của mọi bạn con hiếu thảo dưng tiến, rồi làm cho đại lễ Vu-Lan cầu chư Phật, chư đại Bồ-Tát, chư nhân từ Thánh Tăng nhằm độ đến ông bà, thân phụ mẹ, fan thân của các gia-chủ thoát khỏi ba con đường khổ chỗ Địa-ngục, Ngã-quỷ, Súc-sinh, lại được trở lại làm người, có cơ hội để nhưng tu hành mong được giải thoát sinh-tử luân-hồi mau thành Bồ-Tát, thành Phật.

Từ kia trở đi, cứ sau mùa kiết-hạ là những chư Tăng, Ni, các Pháp-sư Cư-sỹ cùng các Phật-tử phần lớn tổ chức đợt nghỉ lễ Vu-Lan để các người con hiếu thảo tư phương về dưng lễ vật mong cho ông bà cha mẹ mình được giải thoát.

Ảnh 108 ngọn nến xinh xinh được Pháp-sư cư-sỹ Quảng Tịnh và những Phật-tử thắp lên

đêm Lễ Vu-lan 2011 tại chùa Lũng-Tiên Quận Kiến-An thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Dựa vào tích ấy, vào trong ngày rằm mon 7, các chùa rất nhiều làm lễ chay trai đàn, phá ngục cho những tội nhân. Bên nhà cũng từ đó thành kính, làm cho lễ vì tin rằng ngày đó dưới địa ngục nhiều vong nhân đã đuợc xá tội.

Noi gương hiếu thuận của Mục-Kiền-Liên, ngày rằm tháng 7 biến chuyển ngày tết Vu-Lan, con cái báo ân phụ vương mẹ. Thời điểm dịp lễ ấy có giá trị đạo đức khôn cùng cao. Người ta tất cả câu: “Giọt rỡ trước rơi cầm cố nào, giọt sau rơi thế đấy”.

Việc các quý vị báo hiếu bố mẹ mình từ bây giờ ra sao, sẽ có tác dụng giáo dục, bồi đắp lòng hiếu thảo của bé cháu quý khách với ông bà, phụ huynh sau này, gieo nhân Bồ-Đề mang đến mãi mãi mai sau. Bởi thế, các quý vị đang có tác dụng một quá trình đầy ý nghĩa cao thâm nhất, thiết thật nhất mang lại Ông bà cha mẹ, người thân và cho tất cả chính mình.

(còn tiếp phần Sự khác nhau giữ lễ Vu-Lan báo hiếu với Ngày thờ cô hồn, xóa tội vong

SỰ KHÁC NHAU GIỮA LỄ VU-LAN BÁO HIẾU VÀ NGÀY CÚNG CÔ HỒN, XÓA TỘI VONG NHÂN

Các bạn đồng tu thân mến!

Ngày Rằm mon bẩy theo đạo phật thì là thời điểm dịp lễ Vu-Lan Bồn, còn theo cõi tục vì ảnh hưởng của Nho giáo cùng Lễ giáo Trung Hoa nên gọi ngày này là “Ngày xóa tội Vong Nhân” hay “Ngày bái Cô-Hồn”. Nhiều fan không học kinh điển Phật nghĩ là giống nhau tuy nhiên thực ra dịp lễ Vu-Lan cùng Lễ Cô-Hồn hoàn toàn khác nhau là hai lễ nhưng mà trùng vào cùng một ngày.

Sự tích Lễ thờ Cô-hồn gần như như sau:

Theo “Phật Thuyết Cứu-Bạt Diệm-Khẩu Ngạ-Quỷ Ðà-La-Ni Kinh” mà suy thì vấn đề cúng cô-hồn có liên quan đến mẩu chuyện giữa Ngài A-Nan-Ðà, thường gọi tắt là A-Nan, tín đồ em nhỏ chú của Phật và cũng tương tự ngài Mục-Kiên-Liên, các vị đầy đủ là đệ-tử phệ của Phật Thích-Ca Mâu-Ni. Mẩu truyện với một bé quỷ miệng lửa (Diệm-khẩu) xuất xắc cũng gọi là quỷ mặt cháy (Diệm-nhiên).

Có một buổi tối, Ngài A-Nan đang ngồi vào tịnh-thất thì thấy một nhỏ ngạ-quỷ, thân thể thô gầy, cổ nhỏ dại mà dài, miệng nhả ra lửa cách vào. Quỷ cho thấy thêm rằng ba ngày sau A-Nan sẽ bị tiêu diệt và đã luân hồi vào cõi Ngạ-quỷ miệng lửa mặt cháy như nó.

A-Nan sợ quá, bèn nhờ vào Quỷ bày mang đến phương bí quyết tránh khỏi khổ đồ. Quỷ đói nói: “Ngày mai ông đề xuất thí cho bầy Ngạ-quỷ công ty chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn, lại vày tôi mà cúng-dường Tam-Bảo thì ông sẽ được tăng thọ mà tôi đây cũng trở thành được sinh về cõi trên”.

A-Nan đem chuyện bạch cùng với Ðức Phật. Phật bèn đến Ngài bài chú điện thoại tư vấn là “Cứu-Bạt Diệm-Khẩu Ngạ-Quỷ Ðà-La-Ni”, đem tụng trong lễ cúng để có thêm phước.

Từ đó, người Trung-Hoa đã có tác dụng lễ bái cô-hồn, call lễ bái này là Phóng-diệm-khẩu, có nghĩa là cúng nhằm bố-thí và cầu nguyện cho loại qu??