Công ty cổ phần cà phê mê trang

guidogiordana.com.vn ","style":"font-family:Roboto; color:#0a0a0a !important;font-weight:bold;","type":"text"}},"downloadApp":"title":"value":"","style":"font-family: Roboto; font-weight: bold; color: black;","type":"text","googlePlay":"value":"","style":"","href":"","type":"link","appStore":"value":"Google Play","style":"","href":"","type":"link","location":"title":"value":"Các bỏ ra nhánh","style":"font-family:Roboto; font-weight:bold; color:#9e3d3d !important;","type":"text","map":"value":"","codeType":"map","type":"embedded_code","fanpageFacebook":"title":"value":"LIKE và SHARE","style":"font-family:Roboto; font-weight:bold; color:#7c120f !important;","type":"text","fanpage":"value":"","codeType":"map","type":"embedded_code","followUs":"title":"value":"Theo dõi","style":"font-family:Roboto; font-weight:bold;color:#7c0100 !important;","type":"text","paymentMethod":"title":"value":"THANH TOÁN","style":"font-family:Roboto; font-weight:bold;color:#7c0f12 !important;","type":"text","shippingMethod":"title":"value":"VẬN CHUYỂN","style":"font-family:Roboto; font-weight:bold;color:#7c0f12 !important;","type":"text"}}" cpcacheable="true" platformvisible="web" hlocs="/shopping-cart|/shopping-cart/checkout/step1|/shopping-cart/checkout/step2|/shopping-cart/checkout/step3|/shopping-cart/checkout/complete" locmode="exact" cphash="tm-footer-layout-8__athMoZ2E" cpchecksum="7523d060e0fd406d60e0703fc117797e" data-gs-component-local-key="gs_el4huexnv" class="bg-img-none" cpstyle="background-image:url("https://dm4fv4ltmsvz0.cloudfront.net/7c0f37d6-c0ae-42c5-b458-deba797b1169.png");background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:100;background-color:#c5baba;" cpdefaultvalue=" "footer": "company": "title": "value": "Hot Menu", "style": "font-family: Roboto; font-weight: bold; color: black;", "type": "text" , "customText": "title": "value": "Opening Hours", "style": "font-family: Roboto; font-weight: bold; color: black;", "type": "text" , "content": "value": "Monday: 10.00am - 05.00pm Tuesday: 10.00am - 05.00pm Wednesday 10.00am - 05.00pm Thursday 10.00am - 05.00pm", "style": "font-family: Roboto; font-weight: bold; color: black;", "type": "text" , "location": "title": "value": "Location", "style": "font-family: Roboto; font-weight: bold; color: black;", "type": "text" , "map": "value": "", "codeType": "map", "type": "embedded_code" , "downloadApp": "title": "value": "Download App", "style": "font-family: Roboto; font-weight: bold; color: black;", "type": "text" , "googlePlay": "value": "Google Play", "style": "", "href": "https://gosell.vn", "type": "link" , "appStore": "value": "Google Play", "style": "", "href": "https://gosell.vn", "type": "link" , "fanpageFacebook": "title": "value": "Fanpage Facebook", "style": "font-family: Roboto; font-weight: bold; color: black;", "type": "text" , "fanpage": "value": "", "codeType": "map", "type": "embedded_code" , "paymentMethod": "title": "value": "Pay", "style": "font-family: Roboto; font-weight: bold;color:black;", "type": "text" , "shippingMethod": "title": "value": "Shipping Unit", "style": "font-family: Roboto; font-weight: bold;color:black;", "type": "text" , "followUs": "title": "value": "Follow Us", "style": "font-family: Roboto; font-weight: bold;color:black;", "type": "text" " style="background-image:url("https://dm4fv4ltmsvz0.cloudfront.net/7c0f37d6-c0ae-42c5-b458-deba797b1169.png");background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:100;background-color:#c5baba;" cp-cached="">

*

công ty cổ phần cà phê Mê Trangguidogiordana.com Coffee join stock company.Giấy ĐKKD số 4200421073 bởi Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp.Đ/c: 66 mặt đường 2/4 phường Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang, thức giấc Khánh Hòa.
*
*